‘Woningbouwimpuls ook naar kleinere projecten’

Bouwen 10 maart 2020

Gemeenten uit Utrecht en Brabant willen dat de woningbouwimpuls van het kabinet van 1 miljard euro ook beschikbaar komt voor kleinere nieuwbouwprojecten. In de regeling van minister Van Veldhoven (MenW) moeten er minstens 500 woningen op een locatie worden gebouwd om in aanmerking te komen voor het extra geld.

Wethouders van de U16 gemeenten, de gemeenten in de woondealregio Utrecht, schrijven de Tweede Kamer dat  zij het criterium van de 500 woningen als ‘te rigide’ ervaren. ‘In het zeer gespannen woningmarktgebied Utrecht gaat het óók om kleinere projecten die opgeteld bijdragen aan verlichting van de druk’, vinden de Utrechtse bestuurders. Ze pleiten er bij de Kamer voor dat de ondergrens ‘niet absoluut’ wordt gehanteerd. ‘Iedere woning is er één’, stellen zij.

Buitengebied
De bestuurders uit Utrecht krijgen bijval van BrabantStad, een bestuurlijk netwerk van de provincie Brabant – de gemeenten Breda, Tilburg, Den Bosch,  Eindhoven en haar omliggende gemeenten. Het netwerk vreest dat door het gehanteerde criterium er meer in het buitengebied gebouwd moet gaan worden. ‘Ook zal door deze bepaling de druk toenemen om buiten de huidige stads- en dorpsgrenzen te bouwen en daarmee het landschap aan te tasten’, schrijft BrabantStad in een reactie op de AMvB van de minister. In de Brabantse regio’s zijn er nog genoeg inbreidingslocaties kleiner dan 500 woningen te vinden, aldus het bestuurlijk netwerk. Ze zijn goed voor ‘duizenden woningen’.

Schaarste
Een ander geluid komt uit de gemeente Den Haag, die de ondergrens van 500 woningen wel steunt. ‘Voor het effectief inzetten van zijn immers goede proposities (business cases) van voldoende omvang nodig’, schrijft de gemeente in haar reactie op de AMvB van minister Van Veldhoven. Ook Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland wijzen een verlaging van het criterium af. Het geld moet ingezet worden ‘daar waar de schaarste het grootst is’. Alleen al binnen de 25 gemeenten in de Zuidelijke Randstad zijn er ‘50 projecten met een minimale omvang van 500 woningen met afdoende betaalbaar segment’, schrijft de provincie aan de Tweede Kamer.

Onderbouwd afwijken
De Metropoolregio Amsterdam neemt een tussenpositie in. Ze stelt in haar reactie op de AMvB van de minister dat de ondergrens ‘terecht’ is. ‘Wel zouden we graag de mogelijkheid zien om hier onderbouwd van af te kunnen wijken.’

Een woordvoerder van Van Veldhoven reageert dat de minister op korte termijn niet met een gewijzigd standpunt komt. De ministeriële regeling geeft echter wel de ruimte om de voorwaarde aan te passen als blijkt dat die belemmerend werkt, zegt zij.

Bron: Binnenlands Bestuur (9 maart 2020)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?