Wet op de Basisregistratie Ondergrond sinds begin 2018 van kracht

Bodem 23 juli 2018

Sinds begin dit jaar is de Wet op de Basisregistratie Ondergrond van kracht. Deze moet ervoor zorgen dat alle data omtrent de Nederlandse ondergrond op één centrale plek op uniforme wijze staan geregistreerd. Overheden zijn verplicht om informatie aan te leveren én te gebruiken. Daar is nog wel een mentaliteitsverandering voor nodig.

De Nederlandse ondergrond wordt intensief gebruikt en dat zal de komende jaren alleen maar toenemen. Daarmee groeit ook de vraag naar informatie over die ondergrond. Deze gegevens zijn tot nu toe op vrijwillige basis verzameld in verschillende databanken, zoals de database Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond (DINO) van TNO en het Bodem Informatie Systeem (BIS) van Alterra. Het probleem is dat deze geen compleet beeld geven van de Nederlandse ondergrond, dat de gegevens niet gestandaardiseerd zijn en dat levering van gegevens niet verplicht is. Dat bemoeilijkt de informatie-uitwisseling tussen overheden onderling, maar ook tussen overheden, burgers en bedrijven.

Dat gaat veranderen nu de Wet op de Basisregistratie Ondergrond (BRO) van kracht is. Door de nieuwe wet worden bestaande gegevens over de ondergrond gemigreerd en geconvergeerd naar een nieuwe online omgeving: het Bronhouderportaal. Daarnaast zijn ‘bronhouders’ verplicht om alle nieuwe data die zij inwinnen omtrent de ondergrond, aan te leveren bij het Bronhouderportaal, dat gebouwd is in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De bronhouders zijn alle gemeenten, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zelf. In totaal gaat het om meer dan 450 organisaties die niet alleen gegevens moeten aanleveren, maar de data in het Bronhouderportaal ook moeten gebruiken. Bovendien zijn zij samen verantwoordelijk voor de kwaliteit van de informatie. Zo zijn de bronhouders verplicht om fouten te melden.

Lees meer in InfoMil Perspectief

Bron: InfoMil (23 juli 2018)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?