Tijdelijke milieuvergunningen geeft gemeenten meer grip

Nieuwe, tijdelijk verleende milieuvergunningen moeten gemeenten meer controle geven op de toenemende verspreiding van gevaarlijke stoffen. Ook dient er extra budget te worden vrijgemaakt voor handhaving en toezicht, onder meer om vaker van contra-expertise gebruik te maken.

Track & trace
Dat zijn de voor gemeenten meest relevante aanbevelingen uit het vandaag verschenen rapport ‘Greep op gevaarlijke stoffen’ van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Bedrijven zouden daarnaast via nationale wetgeving moeten worden verplicht voor hun gevaarlijke stoffen een track & trace-systeem te hanteren.

Nederland, IJmuiden 4 april 2017. Sluisgebied bij IJmuiden en Velsen

Onverwachte plekken
De raad constateert in het rapport dat gemeenten de verspreiding van gevaarlijke stoffen (zoals medicijnresten, PFAS en gewasbestrijdingsmiddelen) onvoldoende beheersen. ‘Er worden stoffen aangetroffen op onverwachte plekken en er doen zich onvoorziene risico’s voor.’ Ook komt vaker dan voorheen een cumulatieve blootstelling aan gevaarlijke stoffen voor. De overgang naar een circulaire economie zorgt bovendien voor nieuwe bedreigingen: bij hergebruik komen ‘secundaire grondstoffen’ in nieuwe productieketens terecht.

Te weinig handvatten
Als een van de oorzaken daarvan stelt de raad vast dat het huidige systeem van milieuvergunningen een gemeente te weinig handvatten biedt voor adequaat toezicht. De raad ziet meer in tijdelijke milieuvergunningen. Zo kunnen bedrijven doorlopend worden aangesproken op de impact van hun bedrijfsvoering op de leefomgeving. Gemeenten zouden zo ook beter kunnen afdwingen dat bedrijven de best beschikbare technieken van dat moment gebruiken en zich voortdurend rekenschap geven van veranderende inzichten over de risico’s van een gebruikte stof.

Vaker contra-expertise
Daarnaast vindt de raad dat gemeenten vaker een onafhankelijke contra-expertise zouden moeten aanvragen bij adviesbureaus. Zo kan het onderzoek dat bedrijven zelf voor een vergunning aanleveren beter worden getoetst. Om dit allemaal mogelijk te maken moet de decentrale kennis en capaciteit worden uitgebreid. Hiervoor zal, stelt de raad, vanuit de rijksoverheid extra geld moeten worden vrijgemaakt.

Bron: Binnenlands Bestuur (11 maart 2020)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?