Subsidieregeling sanering varkenshouderijen voor gemeenten

Vanaf 25 november kunnen varkenshouders die willen stoppen, zich inschrijven voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv). De regeling is vanaf vandaag in te zien, zodat varkenshouders zich kunnen voorbereiden. Daarbij kunnen ze voor advies en begeleiding aankloppen bij hun gemeente.

De subsidieregeling draagt bij aan het verminderen van de geuroverlast, aan het verbeteren van de leefomgeving en het terugdringen van schadelijke stoffen zoals ammoniak en stikstof. De regeling is gericht op veedichte gebieden in Oost- en Zuid-Nederland.

Tijdlijn sanering varkenshouderijen. Bron: VNG.nl

Rol gemeenten

Geïnteresseerde varkenshouders kunnen via hun gemeente meer informatie en begeleiding krijgen. Bereidt u daarom voor op mogelijke vragen van varkenshouders die overwegen een of meerdere van hun locaties te beëindigen. Die vragen kunnen gaan over regelgeving, bijvoorbeeld wat betreft sloop en herbestemming. Bovendien is het van belang om oog te hebben voor het sociale aspect, zoals begeleiding naar ander werk.

Varkenshouders zijn bij deelname aan de subsidieregeling verplicht hun stallen te slopen. Een sloopvergunning daarvoor is niet altijd meer aan de orde, in veel gevallen volstaat een melding. Het is aan de gemeente, als bevoegd gezag, om gebruik te maken van de deze zomer aangepaste rekentool Aerius, waarmee veel kleine projecten kunnen doorgaan. Het is ook de taak van de gemeente om de varkenshouders hierover te informeren en te ondersteunen (met flankerend beleid), zodat definitief beëindigen van de varkenshouderij(locatie) mogelijk wordt. Lees meer over de sloopvergunning

Het is ook aan de gemeente om het verzoek tot herbestemming in behandeling te nemen, zodat varkenshouders kunnen deelnemen aan de Srv. Een definitief besluit tot herbestemming hoeft er nog niet te zijn. Intensieve veehouderij mag volgens de regeling niet meer op de aangemelde locatie, maar overige initiatieven die binnen de gemeentelijke bestemmingsplannen passen, zijn in principe mogelijk. Als hierdoor stikstofdepositie wordt veroorzaakt, is toestemming nodig. De gemeente bepaalt of toestemming kan worden verleend.

Relatie met stikstof

Deze regeling zal tot gevolg hebben dat een deel van de varkensrechten uit de markt wordt genomen. Dat heeft effect op de uitstoot van stikstof. Dit effect is echter nog niet voldoende om de stikstofdepositie in Natura2000 gebieden voldoende te laten afnemen. Voor het verder terugdringen van de stikstofuitstoot wordt door het Rijk in overleg met de koepels nog gewerkt aan een samenhangend pakket van maatregelen.

Aanmelding

De inschrijving voor deelname opent op 25 november 2019 en loopt tot 15 januari 2020. De aanmelding verloopt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hier kunnen ook gemeenten terecht voor informatie.

Meer informatie

Bron: VNG.nl (11 oktober 2019)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?