Rekenkamer Oost: onderzoek naar participatie

Omgevingsrecht algemeen 6 december 2017

De provincie Gelderland betrekt burgers bij haar plannen voor bijvoorbeeld de reconstructie van een weg. De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzocht hoe de provincie dit doet. Zij concludeert dat de manier waarop burgers betrokken worden afhankelijk is van het projectteam omdat de provincie hier nauwelijks kaders voor heeft. Uit de onderzochte projecten blijkt dat het betrekken van burgers niet altijd effectief was en dat er lessen te trekken zijn om burgerparticipatie in de toekomst te verbeteren.

De Rekenkamer heeft voor het onderzoek naar burgerparticipatie twee projecten nader onder de loep genomen: de reconstructie van de Heerderweg bij Epe en de aanleg van een overnachtingshaven bij Lobith. Bij beide projecten werkte de provincie samen met andere overheden, maar had de provincie de regie. Uit het onderzoek blijkt dat de provincie in de praktijk aandacht heeft voor burgerparticipatie en dat de inbreng van burgers invloed heeft gehad op de plannen. Provinciale en Gedeputeerde Staten hebben echter nauwelijks uitgewerkte kaders voor de inbreng van burgers vastgesteld. Het betrekken van burgers is daardoor in belangrijke mate afhankelijk van de invulling die er door projectteams aan wordt gegeven.

De manier waarop de provincie burgers betrekt, is getoetst aan de spelregels van de Nationale Ombudsman. De Rekenkamer trekt daaruit de conclusie dat het participatieproces bij de Overnachtingshaven Lobith overwegend effectief was en dat het participatieproces bij de Heerderweg minder effectief is verlopen. Dit blijkt o.a. uit het moment waarop burgers betrokken zijn, het scheppen van verwachtingen over wat met de inbreng gebeurt en de communicatie over de gevolgen van het project voor de leefomgeving.

Uit het onderzoek zijn lessen te trekken voor het betrekken van burgers in de toekomst. Zo is het van belang dat voor de start van een project grondig geïnventariseerd wordt welke belangen er zijn en wie betrokken moeten worden om te voorkomen dat groepen burgers over het hoofd worden gezien. Een andere les is dat ideeën van burgers beter benut kunnen worden wanneer zij  vroegtijdig worden betrokken. Dit zorgt ook voor meer draagvlak. De Rekenkamer heeft op basis van het onderzoek lessen geformuleerd maar beveelt de provincie aan om ook zelf na afloop van elk project terug te blikken op het proces. Door  ervaringen te delen in de organisatie kunnen toekomstige projecten weer beter georganiseerd worden. Het vastleggen van de lessen in een kader dat door projectteams als leidraad gehanteerd kan worden, is een andere aanbevelingen die we Provinciale Staten meegeven.

Bron: Rekenkamer Oost

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?