Provincies willen betere afstemming Europese waterrichtlijnen

Water 25 februari 2019

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft een position paper gepubliceerd met standpunten ten aanzien van de Europese Kaderrichtlijn Water. De provincies willen betere afstemming van wetgeving en beleid en een andere methode om bestrijdingsmiddelen in grondwaterlichamen te toetsen.

Betere afstemming
In het position paper geven de provincies aan dat de Kaderrichtlijn Water (KRW), de daarmee samenhangende grondwaterrichtlijn, de richtlijn milieukwaliteitsnormen en de overstromingsrichtlijn en andere Europese wetgeving en beleid beter op elkaar afgestemd dienen te worden. Het betreft in het bijzonder de afstemming met het toelatingsbeleid voor medicijnen en gewasbeschermingsmiddelen, de nitraatrichtlijn, Natura 2000, het gemeenschappelijke landbouwbeleid en de drinkwaterrichtlijn. Daarnaast is een betere synchronisatie tussen planperiodes van verschillende richtlijnen gewenst. Ook staat in de position paper te lezen dat provincies zich zorgen maken over de methode waarmee de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen in grondwaterlichamen wordt getoetst.

Vervolg Kaderrichtlijn Water
Volgens de Nederlandse provincies moet de KRW – die eindigt in 2027 – ook daarna worden voortgezet. Alle maatregelen ten behoeve van het bereiken van een goede ecologische en chemische toestand moeten voor 2027 genomen zijn. Externe ontwikkelingen als klimaatverandering maken het nemen van maatregelen ook na 2027 noodzakelijk. De provincies vragen de Europese Commissie daarom ook na deze datum verder te gaan met de KRW.

Europees waterbeleid
De Kaderrichtlijn Water (2000/60/EC) is het meest uitgebreide instrument van het EU-waterbeleid. Het voornaamste doel ervan is de watervoorraden en de waterkwaliteit van de EU te beschermen en te verbeteren. De KRW verplicht de lidstaten duurzaam met water om te springen. Hiervoor moeten ze beheerplannen opstellen per stroomgebied.

Evaluatie Kaderrichtlijn Water
De KRW wordt binnenkort geëvalueerd. Iedereen kan nog tot en met 4 maart 2019 deelnemen aan de openbare raadpleging ‘Fitness Check of the Water Framework Directive and the Floods Directive’. Het doel van de evaluatie is om te kijken naar de relevantie, doeltreffendheid, efficiëntie, samenhang en EU-waarde van de richtlijnen. Daarnaast wordt gekeken naar mogelijkheden om de regelgeving te vereenvoudigen en de administratieve lasten te verlichten.

Standpunten provincies
Meer standpunten van de provincies over de evaluatie van de EU-waterrichtlijnen vind je hier

Bron: ipo.nl (21 februari 2019)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?