Overheden aan de slag met aquathermie

Bodem 20 mei 2019

Waterschappen en andere decentrale overheden gaan samen met ministeries en kennisinstituten onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het winnen van warmte en energie uit water. Daarvoor ondertekenden 20 partijen deze week de Green Deal Aquathermie.

Nieuw

Met aquathermie moet het mogelijk zijn om een aanzienlijk deel van de woningen in Nederland van verwarming of koeling te voorzien. Maar het systeem is vrij nieuw, en nog niet (op grote schaal) toegepast. Het lijkt wel een veelbelovend alternatief voor verwarmen op gas en kan op die manier waarschijnlijk flink bijdragen aan de energietransitie en reductie van CO2.

Water

Met aquathermie kan energie worden gewonnen uit rioolwater, oppervlaktewater en drinkwater, en met deze energie kunnen gebouwen worden verwarmd of gekoeld. Het principe lijkt op geothermie, waarbij water uit de diepe ondergrond wordt gebruikt en via een warmtenet wordt getransporteerd. De techniek is inmiddels beproefd, maar voor een grootschalige uitrol van aquathermie is volgens de deelnemende partijen nog wel kennis nodig.

Praktijk

Provincies en gemeenten moeten de komende jaren hun regionale energiestrategie uitwerken in lokale routekaarten voor de energietransitie. Veel overheden zijn op zoek naar alternatieve verwarmingsmethoden die in hun regio kunnen worden toegepast. Met de Green Deal willen de ondertekenaars aquathermie onder de aandacht van de stakeholders brengen, kennis over aquathermie ontwikkelen en de waarde ervan in de praktijk beoordelen, zodat aquathermie kan worden toegepast als alternatieve verwarming. Hiervoor wordt nadrukkelijk samengewerkt met andere klimaatprogramma’s van de gezamenlijke overheden, zoals het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (RES), het Expertisecentrum Warmte (ECW) en het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW).

Routekaart

Het ministerie van Economische Zaken heeft 900.000 euro toegezegd om een programmabureau bij de Unie van Waterschappen op te tuigen. Ook andere overheden dragen daar aan bij. De partijen hebben afgesproken dat de mogelijkheden van energie uit water in de komende drie jaar in kaart moet zijn gebracht.

Bron: Binnenlands Bestuur (16 mei 2019)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?