Algemene voorwaarden

Algemeen

Geoplan is onderdeel van Berghauser Pont Academy B.V. Op onze cursussen zijn de voowaarden van Berghauser Pont Academy van toepassing.

1.1 Op alle overeenkomsten met Berghauser Pont Academy B.V. (hierna Berghauser Pont Academy) zijn, behoudens voorzover anders overeengekomen, de navolgende voorwaarden van toepassing. Berghauser Pont Academy aanvaardt geen eventuele (leverings)voorwaarden van de afnemer/opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 De overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke of mondelinge bestelling of aanvraag via de website van Berghauser Pont Academy en de aanvaarding door Berghauser Pont Academy hiervan. De deelnemer aanvaardt door zijn aanmelding deze leveringsvoorwaarden. Een aanvraag geldt als aanvaard door Berghauser Pont Academy wanneer zij niet uitdrukkelijk het tegendeel heeft laten blijken.

1.3 De aanbiedingen van Berghauser Pont Academy zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De aanbiedingsprijs is geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de gegevens die de wederpartij bij de eventuele bestelling of aanvraag heeft verstrekt. Van de juistheid van deze gegevens mag Berghauser Pont Academy uitgaan. De inhoud van folders, brochures, Internet en prijscouranten zijn onder voorbehoud en binden Berghauser Pont Academy niet.

Aanmelding en annuleren

2.1 Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst. Direct na aanmelding ontvangt de deelnemer een bericht van bevestiging. De factuur wordt verzonden per e-mail nadat uw aanmelding is verwerkt. Circa twee weken voorafgaand aan de cursus ontvangt de deelnemer alle logistieke gegevens over de cursus (locatie, intake, materiaal).

2.2 Deelnamekosten zijn inclusief cursusmateriaal en catering, tenzij anders vermeld.
De deelnamekosten zijn exclusief BTW.

2.3 Een deelnemer kan geheel vrijblijvend en kosteloos een optie nemen. Aan opties kunnen geen rechten worden ontleend. Directe inschrijvingen gaan altijd voor opties.

2.4 Indien een deelnemer onverwacht verhinderd is, kan hij/zij zich altijd zonder bijkomende kosten door een collega laten vervangen. In dat geval dient wel contact opgenomen te worden met Berghauser Pont Academy. Bij annulering tot 4 weken voor aanvang brengen wij de deelnemer € 75,- annuleringskosten in rekening. Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang brengen wij het volledige deelnemersbedrag in rekening.

2.5 Berghauser Pont Academy behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren bij onvoldoende belangstelling en het programma te wijzigen als de omstandigheden dit vereisen.

2.6 Berghauser Pont Academy streeft ernaar om de cursus te laten verlopen op de vooraf aangegeven wijze. Het is Berghauser Pont Academy echter toegestaan om, indien omstandigheden, daartoe dwingen, wijzigingen aan te brengen in het programma, locaties en data. Een dergelijke wijziging leidt niet tot schadeplichtigheid aan de zijde van Berghauser Pont Academy.

2.7 Aan de wederpartij komt geen beroep op overmacht toe indien Berghauser Pont Academy een passend alternatief, bijvoorbeeld een alternatieve cursusdatum, heeft aangeboden.

Betaling

3.1 Betaling van facturen dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder inhouding of korting te geschieden steeds binnen 14 dagen na factuurdatum en op de door Berghauser Pont Academy in de factuur aangegeven wijze en in de daar aangegeven valuta.

3.2 De termijn van 14 dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de afnemer/opdrachtgever/abonnee derhalve ook zonder ingebrekestelling in verzuim.

3.3 Onverminderd de gevolgen die het Burgerlijk Wetboek aan verzuim verbindt, maakt Berghauser Pont Academy in geval van niet (tijdige) betaling van een factuur aanspraak op vergoeding van kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand die worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 25,- (exclusief BTW).

3.4 De door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

3.5 De wederpartij mag een schuld uit deze overeenkomst niet met enige vordering op Berghauser Pont Academy verrekenen.

3.6 Berghauser Pont Academy behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, waarbij nakoming van haar verplichtingen kan worden opgeschort totdat de verlangde zekerheid is gesteld.

3.7 Berghauser Pont Academy is gerechtigd de prijzen van cursussen en andere door Berghauser Pont Academy te leveren producten en diensten jaarlijks aan te passen op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) van het CBS, reeks alle huishoudens.

3.8 De deelnemer kan bij prijsverhogingen in de zin van art. 3.7 de cursus met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen, echter alleen vóórdat de verhoging intreedt.

3.9 Berghauser Pont Academy is gerechtigd aan de cursist de toegang tot de cursus te ontzeggen:` – zolang volledige betaling van het cursusgeld niet volledig is voldaan; – zolang de cursist niet voldoet aan de vereiste vooropleiding; – indien de cursist handelt in strijd met het bepaalde in de leden 1 en 2, of in het verleden aan cursussen/opleidingen/trainingen heeft deelgenomen, op een wijze die niet in overeenstemming is met de eisen die daaraan in redelijkheid door Berghauser Pont Academy mogen worden gesteld.

3.10 Berghauser Pont Academy kan de deelnemer van de cursus uitsluiten, wanneer de deelnemer in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, in liquidatie komt te verkeren, surséance van betaling aanvraagt, een aanvraag voor het faillissement is ingediend, hij zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk stopzet, dan wel ontbindt, en/of als derden de toegangscode van de abonnee gebruiken.

Aansprakelijkheid Berghauser Pont Academy

4.1 De aansprakelijkheid van Berghauser Pont Academy voor schade – waaronder mede maar niet uitsluitend valt te begrijpen schade die het gevolg is van onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de informatie in de meest ruime zin des woords zoals door Berghauser Pont Academy in de cursus is uitgedragen – die de wederpartij lijdt doordat Berghauser Pont Academy (of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is) tekortschiet in de nakoming van deze overeenkomst of in verband met de uitvoering van deze overeenkomst een onrechtmatige daad pleegt, is uitgesloten.

4.2 Een eventuele aansprakelijkheid van Berghauser Pont Academy en van de personen, voor wie Berghauser Pont Academy verantwoordelijk is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

Auteursrechten

5.1 Verstrekking van het cursusmateriaal, betekent op geen enkele wijze overdracht van de auteursrechten die daarop rusten, of een gebruiksrecht dat verder gaat dan op grond van de auteurswet is toegestaan.

Relatiebestand

6.1 De deelnemer geeft met zijn aanmelding toestemming om naam, adresgegevens en overige relevante gegevens op te nemen in het relatiebestand van Berghauser Pont Academy, teneinde door laatstgenoemde te worden gebruikt om dezen onder meer te informeren over cursussen en voor andere doeleinden van persoonlijke ontwikkeling.

6.2 Op eerste verzoek van een deelnemer worden adresgegevens als in lid 6.1 bedoeld uit het relatiebestand verwijderd, behalve indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of cursus.

Klachten

Klachten over geleverde cursusdiensten en/of bezwaren tegen facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan Berghauser Pont Academy. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Verjaring/verval

Alle rechtsvorderingen jegens Berghauser Pont Academy, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na één jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan.

Geschillen en toepasselijk recht

9.1 Alle geschillen over de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst met Berghauser Pont Academy worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Indien dit een andere dan de wettelijk bevoegde rechter is, geeft Berghauser Pont Academy de deelnemer een termijn van een maand nadat Berghauser Pont Academy zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, om schriftelijk voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter te kiezen.

9.2 Op de overeenkomst, de uitleg en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.

9.3 De wederpartij vrijwaart Berghauser Pont Academy tegen alle aanspraken van derden in verband met deze overeenkomst. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Berghauser Pont Academy in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?