Opstellen Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is één van de zes kerninstrumenten uit de Omgevingswet. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de omgevingswet lopen een aantal pilots met de omgevingsvisie. Om alvast grip op de omgevingsvisie te krijgen organiseert Geoplan een praktische cursus over het opstellen van dit instrument. De docenten zijn ervaren adviseurs die zelf nauw betrokken zijn bij het programma Pilots omgevingsvisie.

Introductiecursus Omgevingswet

De Omgevingswet is een ingrijpende vernieuwing, maar ook een logisch vervolg op eerder ingang gezette veranderingen met de Waterwet, Wro, Wabo en de Crisis- en herstelwet. De huidige wetgeving is complex en uitgebreid; het omgevingsrecht bestaat uit 40 sectorale wetten, 117 AMvB’s en honderden ministeriële regelingen. Het doel is om eenvoudiger, efficiënter en beter aan een duurzame leefomgeving te werken vanuit één gebundelde wet. Zorg dat u vroegtijdig anticipeert.

Omgevingswet voor bouw en projectontwikkelaars

De nieuwe Omgevingswet komt eraan en zorgt voor een ingrijpende wijziging van het recht voor de fysieke leefomgeving waarbij meer onderwerpen op een decentraal niveau worden geregeld. In de cursus behandelen we de Omgevingswet vanuit het perspectief van bouwers en projectontwikkelaars. Dat doen we aan de hand van drie stappen.

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?