Omgaan met grondstromen bij locatieontwikkeling

Bodem 31 januari 2018

Bij de ontwikkeling van woningbouwlocaties is in toenemende mate te zien dat gemeenten er naar streven de locatieontwikkeling met een gesloten grondbalans tot stand te brengen. Dit geeft invulling aan de duurzaamheidsambities en kan ook kostenbesparend werken. In de ideale situatie wordt grond die vrijkomt bij graafwerkzaamheden direct toegepast op die locaties waar een grondvraag is, maar in de praktijk is dit niet altijd mogelijk en zal de grond tijdelijk in depot gezet moeten worden, om later te kunnen worden toegepast. Al deze handelingen met grond (ontgraven, transporteren, tijdelijk opslaan en vervolgens definitief toepassen) zijn aan regels gebonden.

Wet bodembescherming
De Wet bodembescherming (Wbb) regelt dat er niet zomaar in (sterk) verontreinigde grond mag worden gegraven. Kennis van de bodemkwaliteit is dus noodzakelijk voordat tot ontgraven kan worden overgegaan. Een bodemkwaliteitskaart geeft een eerste indruk van de algemene bodemkwaliteit, maar er dient altijd nog eerst te worden nagegaan of er mogelijk sprake is van een verdachte locatie (gedempte sloot, voormalige bedrijfslocatie, etc.).

Transport
Wanneer transport van grond over de weg plaatsvindt is de Verkeersregelgeving / Wet vervoer gevaarlijke stoffen van toepassing. Of ontgraven grond nu schoon is of verontreinigd, het wordt altijd gezien als een afvalstof. Het transport zal daarom altijd vergezeld moeten gaan van een geleidebiljet.

Vorming van tijdelijke depots
Het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) biedt verschillende mogelijkheden voor de tijdelijke opslag van grond in depots. Opslag van grond gedurende korte tijd (tot een half jaar) is mogelijk zonder veel beperkingen, maar moet wel gemeld worden. Ook is het mogelijk om de grond voor een periode van maximaal drie jaar op te slaan, maar daarvoor gelden meer regels; onder andere dient de kwaliteit van de grond vergelijkbaar of beter te zijn dan de kwaliteit van de ontvangende grond. Wie in een depot verschillende grondstromen wil samenvoegen dient in het bezit te zijn van een erkenning van de BRL 9335, ook als de grondstromen van dezelfde kwaliteit zijn. Veelal worden dergelijk activiteiten uitgevoerd in depot  waar sprake is van een continue doorloop van partijen grond. Een dergelijk (doorgangs-)depot valt niet onder het Bbk. Hiervoor dient dan weer een Wabo-vergunning te worden aangevraagd.

Toepassen grond
Ook het toepassen van grond is geregeld in het Bbk. Het lijkt logisch dat grond die in een deel van locatie is ontgraven, gewoon mag worden toegepast op een ander deel van dezelfde ontwikkelingslocatie. Toch is dit niet altijd per definitie het geval. Goede kennis van de regels en bodemkwaliteit vooraf voorkomt tegenvallers achteraf.

Wat kan Geoplan u bieden
Uit bovenstaande blijkt dat het nog niet zo vanzelfsprekend en eenvoudig is om met een gesloten grondbalans te werken bij locatieontwikkeling.  Er moet met verschillende soorten regelgeving rekening worden gehouden en het kan zo maar voorkomen dat een specifiek aspect wordt vergeten. De handhaving hierop door de Regionale uitvoeringsdiensten en de Inspectie Leefomgeving en Transport wordt steeds strenger. Goede kennis van alle regelgeving is onmisbaar geworden. Geoplan biedt diverse cursussen aan waarin deze regels helder en duidelijk worden behandeld en wordt toegepast in casussen. Zo komt u beslagen ten ijs en kan een gesloten grondbalans verantwoord worden gerealiseerd.

De volgende cursussen bieden meer inzicht in bovenstaande regelgeving:

Door: Marco Hollander – senior adviseur bodemsanering bij Sweco, Geoplan docent voor de cursus Bodemsanering in de praktijk en cursusleider bij de cursus Besluit bodemkwaliteit.

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?