Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) bevat na de inwerkingtreding van de Omgevingswet onder meer de regels over milieubelastende activiteiten. Die regels werken rechtstreeks door naar burgers en bedrijven. Het doel van de algemene regels is het voorkomen dat burgers en bedrijven elke keer dat zij een activiteit willen ondernemen toestemming moeten vragen aan het bevoegd […]

Lees meer

Sinds de openstelling van de nieuwe Subsidieregeling coöperatieve Energieopwekking (SCE) op 1 april 2021 heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 479 subsidie aanvragen ontvangen. De verwachting is dat dit aantal de komende maanden verder oploopt. De budgetclaim stond op 6 mei 2021 al op 70 miljoen euro. Met deze subsidieregeling kunnen coöperaties of Vereniging […]

Lees meer

Personen of rechtspersonen die eerder een zienswijze indienden tegen bijvoorbeeld een ontwerpbestemmingsplan, kunnen in beroep bij de bestuursrechter tegen het daaropvolgende definitieve besluit. Ook wanneer diegene niet-belanghebbend is. Dit volgt uit een tweede richtinggevende uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 4 mei 2021, naar aanleiding van het zogenoemde ‘Varkens in […]

Lees meer

In de loop van volgend jaar treedt de Omgevingswet waarschijnlijk in werking. Aanvankelijk leek erop dat de resterende horde bestond uit de Eerste Kamer die zijn goedkeuring nog moest hechten aan het Invoeringsbesluit. Maar de minister van BZK gaat beslissen om de uitvoering met (vermoedelijk) een half jaar uit te stellen, tot 1 juli 2022. […]

Lees meer

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stuurde op 18 maart 2021 aan de Eerste en Tweede Kamer het ontwerpbesluit dat ziet op een uitbreiding van de mogelijkheden voor permanente bewoning van recreatiewoningen (“Ontwerpbesluit”). In deze blog komen de beperkingen van de reeds bestaande legalisatiemogelijkheden en op welke wijze het Ontwerpbesluit daar een oplossing voor biedt aan […]

Lees meer

De minister is voornemens op 1 januari 2022 de Omgevingswet in te voeren. Dit heeft ook gevolgen voor Erfgoedbeleid. Om deze gevolgen beter in beeld te krijgen, is een document opgesteld met daarin een korte  opsomming van de belangrijkste wijzigingen op het gebied van cultureel erfgoed en monumenten. Het betreft een toelichting op het omgevingsplan, […]

Lees meer

Ben je belanghebbende bij een bestemmingsplan, omgevingsvergunning of natuurvergunning? Dan hoef je voorlopig niet meer eerst een zienswijze in te dienen tegen het ontwerpbesluit om je recht op beroep bij de bestuursrechter ‘veilig te stellen’. Maak je als belanghebbende wel gebruik van zo’n uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure, dan mag je bij de bestuursrechter altijd tegen het […]

Lees meer

Veiligheid als RES(t)post

Duurzaamheid Geplaatst op 13 april 2021

“Hoewel de energietransitie ook in de Regionale Energiestrategieën (RES’en) op stoom komt, is de veiligheid nog niet veel meer dan een nachtkaars, soms een waakvlammetje”, schrijft lector Energie- en transportveiligheid Nils Rosmuller in zijn nieuwste blog. Lees verder op Omgevingsweb

Lees meer

In de hooilanden bij Wageningen die sinds de jaren vijftig intensief zijn onderzocht, daalde de diversiteit van plantensoorten sterk tussen 1950 en 1990. In deze periode vond een scherpe stijging plaats van de stikstofdepositie als gevolg van veranderingen in de landbouw en het verkeer. Vanaf 1990 daalde de neerslag van stikstof en herstelde de diversiteit […]

Lees meer

‘Betrokken bij klimaat, burgerfora aanbevolen’, de titel van het rapport van de commissie Brenninkmeijer is veelzeggend. Volgens de commissie heeft het burgerforum de potentie om bewoners beter te betrekken bij het klimaatbeleid en kan het bijdragen aan onze democratie. Het betrekken van bewoners bij het klimaatbeleid is niet iets van de laatste tijd en is een vraag […]

Lees meer

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?