Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Alle 23 Nederlandse geothermieprojecten hebben met corrosie van de put te maken. Ook bestaat de kans op ondergrondse lekkages van chemicaliën. Daarom wil het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) strengere eisen waaraan putten moeten voldoen om ervoor te zorgen dat het veilig blijft. Geothermie staat volgens het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) aan de vooravond […]

Lees meer

Een aantal waterschappen, waaronder het Hoogheemraadschap van Delfland, hebben hun baggerwerkzaamheden tijdelijk op enkele locaties opgeschort omdat er mogelijk perfluor-alkyl-verbindingen (PFAS), zoals PFOS en PFOA in de bagger aanwezig zijn. Deze stoffen zijn toxisch en worden toegepast in consumentenproducten als textiel, tapijt, leer en papier en in industriële producten zoals verf en blusschuim. Tijdens de […]

Lees meer

Groene ruimtes zijn belangrijk voor duurzaamheid in stedelijke gebieden, bijvoorbeeld voor het reguleren van de grondwaterstand en het verminderen van hitte. Vijf adviezen die beleidsmakers kunnen helpen bij beheer en behoud van groen in de stad, afkomstig van Wageningen University & Research (WUR).  Volgens WUR loopt vergroening achter op stedelijke ontwikkeling, waardoor er een tekort […]

Lees meer

De waterschappen op de hoge zandgronden in het oosten en zuiden van Nederland verwachten dat zij al in april onttrekkingsverboden moeten instellen voor boeren die grondwater willen gebruiken om grasland te besproeien. Door de droogte van afgelopen jaar zijn de grondwaterstanden nog altijd erg laag en de vooruitzichten voor de komende periode zijn niet gunstig. […]

Lees meer

Een nieuw stelsel van bouwtoezicht moet tegelijk met de Omgevingswet in werking gaan treden, op 1 januari 2021. De gemeente blijft het bevoegd gezag, maar de rol bij vergunningverlening, toezicht en handhaving verandert. Het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn het eens geworden over een nieuw stelsel voor bouwtoezicht en de voorwaarden. […]

Lees meer

Het Rijk en VNG zijn het eens over de noodzaak van een nieuw stelsel van bouwtoezicht dat de bouwkwaliteit verhoogt, het aantal incidenten vermindert en de positie van de consument versterkt. Ook zijn partijen het eens over de voorwaarden waaronder de gemeenten in het nieuwe stelsel hun taken kunnen vervullen en de voorwaarden waaronder het […]

Lees meer

Het kabinet staat voor de taak om in de NOVI aan te geven hoe het de nationaal-regionale samenhang tussen omgevingsopgaven ziet en welke betekenis het geeft aan omgevingskwaliteit in het veranderende Nederland van nu en in de toekomst. Daarvoor is een samenhangend en pragmatisch toekomstbeeld op de ontwikkeling van Nederland nodig. Om te komen tot […]

Lees meer

In het omgevingsbeleid wordt beleid geformuleerd voor de stad en het landelijk gebied. De overgang tussen stad en land is geen strakke lijn, maar een dynamische zone. Stadsranden hebben een belangrijke schakelfunctie in het vormgeven en afstemmen van beleid op verschillende bestuurlijke niveaus, zo blijkt uit de nieuwe PBL-studie ‘Stadsranden’. Deze studie geeft handreikingen voor […]

Lees meer

Meer eenpersoonshuishoudens, immigratie en nieuwe gemeenschapszin: dat zijn de belangrijkste kenmerken van hoe Nederland de komende tientallen jaren verandert. Wetenschappers lichten toe wat deze demografische trends betekenen voor gebiedsontwikkelaars. Hoewel in het ruimtelijk-ordeningsdebat wordt gesproken over 1 miljoen woningen voor 2030, bestaat er geen consensus over waar deze woningen komen en wat voor type ze […]

Lees meer

In het geheim overleggen premier Rutte en de vier grote steden over mobiliteit en woningbouw. Ze kijken naar alternatieve financiering van grote ov-projecten, bijvoorbeeld door private partijen. Een nieuwe lightrailverbinding voor Den Haag. Een extra brug over de Maas in Rotterdam. Een ondergrondse metrolijn voor Utrecht. En maar liefst twee nieuwe metrotracés aan de westkant […]

Lees meer

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?