‘Een klap voor Zaanstad en onze woningbouwontwikkeling’, noemt wethouder Hans Krieger (ruimtelijke ontwikkeling, VVD) de uitspraak eerder deze week van de Raad van State. Die zette een dikke streep door de herontwikkeling van het plaatselijke Hembrugterrein. Zeehavennorm Zaanstad wilde op het voormalige defensieterrein minimaal duizend woningen bouwen. De nieuwe woonwijk zou komen te liggen binnen […]

Onlangs heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) risicogrenzen opgeleverd voor de stoffen perfluoroctaanzuur (PFOA), perfluoroctaansulfonaat (PFOS) en HFPO-DA (GenX) in grond. PFOA en PFOS zijn Zeer Zorgwekkende Stoffen en worden evenals GenX zowel bij puntbronnen als diffuus verspreid aangetroffen in de (water)bodem. Stoffen als PFOS en PFOA worden wijdverspreid gebruikt in de chemische […]

Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het kader van de Beleidsverkenning Vestigingsklimaat Nederland (BVNL) de ruimtelijk-economische samenhang van Nederlandse regio’s onderzocht. Met deze Policy Brief ‘De Economische samenhang tussen regio’s in Nederland’ hopen we bij te dragen aan de visievorming over het […]

Lees meer

Zowel de Nederlandse economie als de woningmarkt komen in rustiger vaarwater. Dit heeft gevolgen voor de bouwsector, die zal naar verwachting in 2019 en 2020 minder hard groeien. Bouwondernemers blijven desondanks positief. Het ondernemersvertrouwen is hoog, maar is de afgelopen kwartalen niet verder gestegen. Het ondernemersvertrouwen in de bouw ligt nog een stuk hoger dan in […]

Lees meer

Op veel plekken in het land ontstaan mooie initiatieven op het gebied van klimaatadaptatie. Dat blijkt wel uit het overweldigend aantal aanvragen dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) ontving voor financiële ondersteuning van pilots uitvoeringsprojecten. IenW wil de uitvoering bij koplopers versnellen en de aanpak van urgente problematiek mogelijk maken. Het ministerie ontving […]

Lees meer

Het afgelopen halfjaar heeft de VNG in het project gemeentelijke staalkaarten omgevingsplan gewerkt aan het eerste deelproduct: ‘Het Casco’. Het Casco is een voorbeeldstructuur/inhoudsopgave waarin alle type regels zijn opgenomen die op grond van de Omgevingswet gesteld kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan algemene regels, vergunningplichten en beoordelingsregels over milieubelastende activiteiten, bouwen en ruimtelijke ordening. Het […]

Lees meer

De gemeente Amstelveen heeft niet voor voldoende bluswater gezorgd toen afgelopen september een brand woedde in de Sint Urbanuskerk. Die conclusie trekt de Inspectie Justitie en Veiligheid na onderzoek. Door de brand raakte een deel van de kerk, die vlak daarvoor juist gerestaureerd was, zwaar beschadigd. De brandweer Amsterdam-Amstelland had op het moment van de […]

Vorig jaar september zijn de eerste vijf eilanden van de Marker Wadden, een haven en een luwtedam opgeleverd. Dit voorjaar kan de natuur zijn gang gaan om uiteindelijk een moerasland te gaan vormen. Onderzoekers zijn enthousiast over de eerste bevindingen, vooral de snelle groeiende populatie broedvogels is bemoedigend. De slibvang moet nog echt op gang […]

Lees meer

Brandrisico’s zijn natuurlijk nooit uit te sluiten. Maar na de brand in de Notre-Dame vragen we ons af: Kun je dit voorkomen? Hebben we dergelijke brandrisico’s wel voldoende onderkend? En is een brand als die in Parijs ook mogelijk bij ons cultureel erfgoed? Wat zegt de wet? Ruud van Herpen deelt zijn visie.  In de […]

Lees meer

Gemeenten, providers en evenementorganisatoren hebben bij de vergunningverlening van evenementen te weinig aandacht voor mobiele bereikbaarheid. Daardoor is de veiligheid bij noodsituaties niet altijd gewaarborgd. Overbelast Daarvoor waarschuwt het Agentschap Telecom. Het ontbreekt in veel gevallen aan bewustzijn, constateert woordvoerder Dirk-Jan Emans van het agentschap aan de vooravond van het nieuwe festivalseizoen. ‘De mobiele bereikbaarheid […]

Lees meer

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?