Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Het aantal verleende vergunningen voor nieuwbouwwoningen stijgt niet langer. In 2018 werden door gemeenten nagenoeg evenveel vergunningen verleend als in 2017. Maar de bouwkosten stijgen wel flink, met ruim 7 procent. Bouwbedrijven hadden een topjaar. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het CBS. Toename Met zo’n 70.000 verleende vergunningen is het aantal uit de […]

Lees meer

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft een position paper gepubliceerd met standpunten ten aanzien van de Europese Kaderrichtlijn Water. De provincies willen betere afstemming van wetgeving en beleid en een andere methode om bestrijdingsmiddelen in grondwaterlichamen te toetsen. Betere afstemming In het position paper geven de provincies aan dat de Kaderrichtlijn Water (KRW), de daarmee samenhangende grondwaterrichtlijn, de richtlijn […]

Rijkswaterstaat Bodem+ heeft haar Jaarwerkplan Bodem+ gepresenteerd in de vorm van een online magazine. Het jaarwerkplan 2019 geeft de toekomstplannen van Bodem+ weer en geeft aan wat prioriteiten zijn voor dit jaar. Bodem+ streeft naar een duurzaam beheer en gebruik van het bodem- en grondwatersysteem. Daarbij vormt Bodem+ een schakel tussen beleidsvorming door het ministerie en […]

Lees meer

Gemeenten moeten goed nadenken hoe zij met geothermie omgaan. De keuze van de locatie en de manier waarop de putten worden gemaakt kunnen grote gevolgen hebben. Daarom gaat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) scherper toezien op de veiligheid van geothermieputten en strengere eisen formuleren waaraan putten moeten voldoen. Vertienvoudigen De komende twaalf jaar zal […]

Lees meer

De helft van de corporaties (46 procent) komt in de knel met nieuwbouwprojecten door stijgende bouwkosten. Dat blijkt uit een enquête van corporatiekoepel Aedes onder 171 corporaties. Een tekort aan locaties is voor 40 procent van de  sociale huisvesters een belemmering om voldoende woningen te bouwen. Financiële haalbaarheid is voor 29 procent een struikelblok. De nieuwbouw wordt […]

Lees meer

Een groot gebouw dat in brand staat haalt steevast de media. Veelal zien we dan op videobeelden de vlammen langs de gevel of uit het dak omhoog schieten. Dit gaat meestal gepaard met veel rookontwikkeling. Soms zijn we ook getuige van de ineenstorting van het pand. Wat we vrijwel nooit zien, is hoe mensen vluchten. […]

Lees meer

Het ‘Protocol Operationeel Flexibel Peilbesluit’, dat op 7 februari in Lelystad is ondertekend, is een handleiding voor het peilbeheer in het IJsselmeergebied op basis van het nieuwe peilbesluit van juni 2018. Om dit peilbeheer goed te laten werken, moet je kunnen anticiperen op de weersvoorspellingen. De langdurige droogte van vorige zomer was meteen een vuurproef. […]

Lees meer

Van 1 februari tot en met 8 maart is de Omgevingsregeling in consultatie. Iedereen die dat wil kan in deze periode reageren op het ontwerp van de regeling. De Omgevingsregeling is de ministeriële regeling bij de Omgevingswet. De regeling is bedoeld voor alle partijen die actief zijn in de fysieke leefomgeving: burgers, bedrijven en overheden. […]

Met een nieuwe opzet van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel hebben rijksoverheid, banken en enkele gemeenten een middel gevonden om huiseigenaren met funderingsproblemen te helpen met de financiering van herstel. Nu moet de rest van de zakkende gemeenten nog mee. Duur Slechte funderingspalen zijn een grote bedreiging voor honderdduizenden woningen in de lager gelegen gebieden van […]

Lees meer

Minister Ollongren (BZK) steekt samen met BNG Bank 72 miljoen euro in een fonds dat de transformatie van leegstaande of slecht benutte bedrijfslocaties naar woningbouw moet stimuleren. Middelen Het fonds, dat wordt beheerd door SVn, verstrekt leningen aan partijen die op een andere manier moeilijk aan financiële middelen kunnen komen om een bedrijventerrein om te […]

Lees meer

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?