Motie Landschapsmonitoring met ruime meerderheid in Tweede Kamer aangenomen

Bij het debat over de nationale omgevingsvisie zijn verschillende moties ingediend ten bate van behoud en bescherming van het landschap. Vanmiddag is hierover gestemd in de Tweede Kamer. De motie, ingediend door D66 en ChristenUnie,  die om een nationaal landschapsmonitoringsprogramma vraagt, is aangenomen. Deze ruime meerderheid kwam tot stand door steun van de partijen CDA, DENK, GroenLinks, PvdA, PvdD, SP en 50Plus. LandschappenNL is blij met alle steun en inzet voor het landschap.

Het Nederlandse landschap is aan verandering onderhevig; verduurzaming van de landbouw, de energietransitie, klimaatmaatregelen en ook de leefbaarheid van ons platteland. Wil je de natuurkwaliteit in beeld blijven houden dan is monitoring meer dan noodzakelijk. We zijn dan ook dankbaar voor alle aandacht voor behoud en bescherming van het landschap vanuit de politiek!

Landelijk monitoringssysteem
Al enige tijd wordt er gesproken over plannen voor een landelijk monitoringssysteem op de ministeries van BZK, LNV en OCW. Vorig jaar is het rapport “Monitor Landschap” uitgebracht door het College van Rijksadviseurs. LandschappenNL, WUR, het PBL en RCE waren hier ook bij betrokken.

Landschap krijgt steeds meer steun en aandacht vanuit de politiek. Vooral de partijen D66 en ChristenUnie hebben zich veelvuldig ingezet voor het dichterbij brengen van een landelijk monitoringssysteem. Meerdere Kamerleden hebben zich hier hard voor gemaakt. Het zijn Jessica van Eijs (D66) en Carla Dik-Faber (CU) geweest die deze motie nu met een succesvol resultaat hebben ingediend.

Het verzoek in de motie aan de minister luidt:

“Verzoekt de regering, om in overleg met de provincies en de betrokkenen bij het rapport Verkenning Monitor Landschap een nationaal landschaps-monitoringsprogramma op te zetten, en hierover jaarlijks terug te koppelen aan de Kamer”

De hele motie, inclusief de overwegingen zijn te vinden via deze link

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?