Monitoringsrapportage NSL 2017: beperkt aantal overschrijdingen Europese normen

Luchtkwaliteit 9 november 2017

Uit de monitoringsrapportage NSL 2017 blijkt dat in het grootste deel van Nederland de berekende concentraties stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10) in 2016 onder de Europese normen liggen. De norm voor NO2 wordt hoofdzakelijk nog overschreden langs een aantal drukke straten in binnensteden. De norm voor PM10 wordt lokaal nog overschreden in gebieden met intensieve veehouderij en industrie. Voor NO2 geldt dat in 2009 langs bijna 1.100 kilometer weg sprake was van een NO2-concentratie boven de grenswaarde. Uit de monitoringsrapportage NSL 2017 blijkt dat dit in 2016 verminderd is tot 7,2 kilometer.

Trend naar de toekomst

Voor de komende jaren, tot 2020, wordt een verdere daling van de concentraties NO2 verwacht. Voor NO2 is sprake van een dalende trend die naar verwachting doorzet als gevolg van de afname van emissies binnen diverse sectoren door lokaal, nationaal en internationaal vaststaand en voorgenomen (bron)beleid. Voor PM10 is de dalende trend richting 2020 minder zeker dan voor NO2.

Wijziging NSL naar aanleiding van uitspraak rechtbank

De rechtbank Den Haag heeft in het kortgedingvonnis van 7 september 2017 (ECLI:NL:RBDHA:2017:10171) een luchtkwaliteitsplan gevorderd dat voldoet aan de wettelijke vereisten van de Wet milieubeheer en de Richtlijn luchtkwaliteit. Om te komen tot zo’n plan is de staatssecretaris voornemens het NSL te wijzigen door aanvulling met een analyse van de resterende luchtkwaliteitsknelpunten NO2 en PM10 en een aanvullend pakket maatregelen. De procedure voor het wijzigen van het NSL is vastgelegd in de Wet milieubeheer, waarbij zowel de Eerste als Tweede Kamer worden gehoord.

De staatssecretaris wil het gewijzigde NSL samen met andere overheden opstellen en het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in de gelegenheid stellen inbreng te geven op het voorstel voor het gewijzigde NSL. Hiertoe zal, naast de gesprekken met de betrokken overheden, het plan ook ter consultatie aan het publiek worden aangeboden. Het streven is het plan in het voorjaar van 2018 ter consultatie aan te bieden zodat na de zomer van 2018 een gewijzigd NSL in werking kan treden.

Vervanging NSL na inwerkingtreding Omgevingswet

Naast bovengenoemde wijziging van het NSL werkt de staatssecretaris aan een nationaal actieprogramma luchtkwaliteit waarmee wordt ingezet op een verdere verbetering van de luchtkwaliteit. Tevens is in het Regeerakkoord opgenomen dat het NSL met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal eindigen en zal worden vervangen door een plan dat zich richt op een permanente verbetering van de luchtkwaliteit.

Bronnen:
Sdu Uitgevers
Infomil

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?