Minister zoekt geld voor klimaatadaptatie

Duurzaamheid 16 januari 2020

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) gaat decentrale overheden ondersteunen bij het nemen van klimaatadaptieve maatregelen. Voor vijf pilots in verschillende gemeenten is 5 miljoen euro beschikbaar. Verder wil de minister geld uit het Deltafonds gebruiken voor het bestrijden van wateroverlast.

Waterwet

Woensdagmiddag vergadert de Tweede Kamer over een aanpassing van de Waterwet. Volgens de minister is die nodig om de 600 miljoen euro aan investeringen, die eind 2018 werd afgesproken in het bestuursakkoord Klimaatadaptatie, te realiseren. Voor het Deltafonds is jaarlijks 1 miljard euro beschikbaar, maar dat geld kan volgens de huidige regelgeving alleen worden geïnvesteerd in kustbescherming, hoogwaterbescherming in het rivierengebied en in zoetwatervoorziening.

Stappen

Als de wetswijziging doorgaat, kan dat geld pas in 2021 worden gebruikt. Met de 5 miljoen voor pilotprojecten hoopt de minister dat de schop al eerder de grond in gaat. ‘We moeten snel extra stappen zetten om onze straten, tuinen, steden en ook de landelijke omgeving anders in te richten. Alleen zo kunnen we ons goed voorbereiden op de gevolgen die de extremere weersomstandigheden hebben op onze leefomgeving. Denk aan de hoosbuien die hele woonwijken onder water zetten omdat er te weinig groen in de buurt is om het op een natuurlijke manier op te vangen,’ zegt de minister. ‘De vijf pilots die ik dit jaar financieel steun zijn mooie voorbeelden die ook andere provincies, waterschappen en gemeenten goed kunnen toepassen.‘

Beken

De vijf pilotprojecten die zijn geselecteerd zijn van de gemeenten Eindhoven, Dordrecht, Enschede en Horst aan de Maas en van de provincie Gelderland. In Eindhoven, Horst aan de Maas en Dordrecht gaat het vooral om de waterbufferfunctie van stadpleinen of parken. In Enschede gaat het om de aanleg van een stadsbeek, die de lager gelegen delen van de stad – die gevoelig zijn voor wateroverlast – moet helpen in de afvoer van het water. De stuwwal waar Enschede tegenaan ligt, kende vroeger vele beken die het water afvoerden, maar die zijn met de uitbreiding van de stad grotendeels gedempt.

Bron: Binnenlands Bestuur (15 januari 2020)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?