Kamerbrief tijdelijk handelingskader PFAS

Bodem 14 oktober 2019

Op 9 oktober 2019 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een kamerbrief verstuurd over het tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie. Daarbij gaat zij in op knelpunten die in de praktijk spelen en geeft zij een doorkijk naar een definitief handelingskader in de loop van 2020.

Aanleiding tijdelijk handelingskader

Het tijdelijk handelingskader is opgesteld om onnodige stagnatie in grondverzet en baggerwerkzaamheden te voorkomen. Daarbij gelden de uitgangspunten dat geen onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid van mens en milieu ontstaan en dat het verspreiden van grond en baggerspecie met PFAS naar niet of minder belaste gebieden wordt tegengegaan.

Praktische knelpunten en een verduidelijking

De brief gaat in op een aantal knelpunten die de uitvoeringspraktijk ervaart, waaronder de doorlooptijden bij de laboratoria, afzetmogelijkheden en de onderzoeksplicht. Voor het verspreiden van baggerspecie is een verduidelijking omschreven: baggerspecie waarin PFAS is aangetroffen, kan onder voorwaarden verspreid worden naar stroomafwaarts gelegen oppervlaktewaterlichamen waar het sediment van nature ook heengaat.

Oplossingen zoeken samen met de sector en overheden

De staatssecretaris geeft ook aan op welke manier gewerkt wordt aan oplossingsrichtingen voor afzetmogelijkheden van PFAS-houdende grond en bagger. De intentie is om overige knelpunten gezamenlijk met decentrale overheden en de sector zo snel als mogelijk in kaart te brengen en samen tot oplossingen te komen. Hiervoor richt de staatssecretaris een structureel overleg in met de sector. De staatssecretaris roept gemeenten op om bodemkwaliteitskaarten met PFAS aan te vullen omdat dit een belangrijke oplossing is voor (lokaal) grondverzet. De bodemkwaliteitskaarten zullen ook waardevolle inzichten opleveren, richting een definitief handelingskader. Via de helpdesk Bodem wordt hierbij kennis en expertise aangeboden.

Naar een definitief handelingskader

De staatssecretaris kondigt in de brief een aantal concrete acties aan die de uitvoering van het tijdelijk handelingskader kunnen verbeteren en die nodig zijn om te komen tot een definitief handelingskader. Deze acties bestaan uit het uitvoeren van diverse onderzoeken gericht op de stofeigenschappen en het afleiden van normen en achtergrondwaarden. Het RIVM gebruikt hiervoor ook meetgegevens die bevoegde gezagen en het bedrijfsleven aanleveren. De staatssecretaris doet hiervoor een oproep om meetgegevens te delen met het RIVM. Ook organiseert IenW op vier plaatsen in het land Informatiemarkten PFAS, waarvoor belangstellenden zich kunnen aanmelden.

Bron: Bodem+ (10 oktober 2019)

Meer informatie? Zie onze cursus Besluit bodemkwaliteit.

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?