InfoMil geeft handvatten voor het actieplan geluid

Geluid 31 januari 2018

Veel overheden hebben in 2013 een actieplan geluid vastgesteld. Deze overheden zijn nu opnieuw dit actieplan aan het overwegen en passen het zo nodig aan. Volgens artikel 11.11 en artikel 11.12 Wm stellen zij het actieplan vóór 18 juli 2018 vast. Om deze overheden hierin bij te staan biedt InfoMil een aantal handvatten.

Veel documentatie
In opdracht van de Europese Commissie is veel onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor het optimaliseren van de akoestische kwaliteit. Dit onderzoek kan waardevol zijn voor beleidsvorming, -doorwerking en uitvoering. InfoMil heeft een deel van deze onderzoeken bestudeerd. De meest interessante informatie voor het actieplan heeft InfoMil bij elkaar gezet.

Het is een verzameling van instrumenten en handreikingen. U kunt hiermee onder andere het ambitieniveau bepalen, de kwaliteit van een gebied beoordelen en een inschatting maken over de effectiviteit van maatregelen. Ook geeft InfoMil informatie over maatregelen voor wegverkeer en gebiedsontwikkeling.

Vijf bruikbare instrumenten
InfoMil heeft uit deze onderzoeksprojecten vijf bruikbare instrumenten geselecteerd. Deze kan een bestuursorgaan gebruiken bij het maken en evalueren van hun actieplan geluid. Voor de volgende instrumenten heeft InfoMil het nut en de werking kort uiteengezet:

Quadmap: Systematiek voor de identificatie, selectie en beheersing van stille gebieden in stedelijke regio’s.

Cost Benefit Indicator: Index die de kosteneffectiviteit van een geluidsreducerende maatregel kwantificeert.

Hindercurve wegverkeerslawaai in parken: Curve die de correlatie geeft tussen het geluidsniveau in parken als gevolg van wegverkeer en het percentage bezoekers dat daar hinder van ondervindt.

Hinderbeoordeling op basis van geluidsbelastingkaarten: Stappenplan voor de akoestische beoordeling van de leefomgeving. U kwantificeert en beoordeelt hiermee de totale akoestische kwaliteit van de leefomgeving  voor weg-, rail- en vliegverkeerslawaai.

DALY: Indicator voor de impact van geluidmaatregelen op gezondheid. Daarmee kan deze impact ook vergeleken worden met andere omgevingsfactoren. De DALY is ook geschikt voor gebruik bij identificatie van probleemgebieden en bij het evalueren van de effectiviteit van geluidmaatregelen.

Bron: InfoMil (31 januari 2018)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?