Hart voor Oosterwolde: stedelijke kavelruil in de praktijk

Gebiedsontwikkeling 26 maart 2019

Inwoners nemen initiatief tot gebiedsontwikkeling

Naast de traditionele vorm van gebiedsontwikkeling waarbij decentrale overheden of projectontwikkelaars onroerend goed opkopen, is er in bebouwd gebied nog een mogelijkheid: (vrijwillige) kavelruil. In het Gelderse Oosterwolde is hiermee uitgebreid ervaring opgedaan. Het plan ‘Hart van Oosterwolde’ gaat binnenkort naar de gemeenteraad.

Het begint in 2016 met een gesprek tussen de gemeente Oldebroek en de Stichting Dorpsbelang van het Gelderse dorp Oosterwolde over hoe de functies van het dorpshuis en de gymzaal kunnen blijven bestaan voor het dorp. Beide voorzieningen zijn hard aan vervanging toe. Een aantal betrokken inwoners krijgt daarop van de plaatselijke verenigingen de opdracht om met een plan te komen. Zij presenteren in 2017 ‘Hart van Oosterwolde’ en stellen voor om alle gemeenschappelijke functies in het dorp te centreren op één locatie. Het bestaande dorpshuis en de aangrenzende gymzaal moeten hiervoor worden verplaatst naar een van de velden van de plaatselijke voetbalvereniging. Hier ontstaat een nieuw multifunctioneel centrum met sporthal en een centraal plein waar volgens de initiatiefnemers ‘jong en oud elkaar kunnen ontmoeten’. Het plan biedt mogelijkheden voor woningbouw en het plein lost meteen ook een plaatselijk parkeerprobleem op: voortaan kunnen de kerkgangers op zondag hun auto fatsoenlijk kwijt. ‘Ons plan is goed voor de leefbaarheid in het dorp. Door maatschappelijke functies te bundelen, ontstaat er een dorpshart. De geplande woningbouw maakt Oosterwolde met name aantrekkelijk voor jongeren die hier graag willen blijven wonen of weer terug willen keren’, zegt Wim-Henk Peggeman, voorzitter van de initiatiefgroep Hart van Oosterwolde.

Grond ruilen

Stedelijke kavelruil is volgens de initiatiefgroep een geschikt instrument om het plan te kunnen uitvoeren. Peggeman: ‘Er zijn meerdere partijen die in de oude situatie grond bezitten en in het nieuwe plan posities willen terugkrijgen. Daardoor hoeft er niet in alle gevallen grond te worden verkocht. De stichting die de grond onder het bestaande dorpshuis bezit, wil graag terugkeren op de nieuwe locatie. Een projectontwikkelaar wil best de grond inbrengen op de nieuwe plek, maar heeft ook de wens om woningen te ontwikkelen. De gemeente Oldebroek is eigenaar van de huidige gymzaal. Als die wordt gesloopt, kan de grond bestemd worden voor woningbouw. Daarvoor in de plaats krijgt de gemeente op de nieuwe locatie grond voor het nieuwe multifunctionele centrum. De voetbalvereniging levert een van haar velden in, maar krijgt hiervoor in de plaats een hybride veld met kunstgras dat te gebruiken is voor zowel trainingen als wedstrijden.’

De gemeenteraad van Oldebroek is enthousiast over het plan en besluit eind 2017 dat het verder uitgewerkt kan worden. Wel wordt er een aantal randvoorwaarden gesteld. Zo moet er onder meer een goede ontsluitingsweg komen naar het plein, moet de investeringsbegroting gedekt zijn en moet het multifunctionele centrum over een sluitende exploitatie beschikken. Daarnaast moeten alle inwoners van Oosterwolde goed worden geïnformeerd over het plan en moet er voldoende draagvlak zijn. Op basis van deze randvoorwaarden wordt het plan uitvoerig aangepast door de initiatiefgroep. Eind 2018 stemmen de verenigingen in met Hart van Oosterwolde. In mei 2019 kan het plan – totale investering: ruim €3,7 miljoen – behandeld worden in de gemeenteraad.

Lees verder op InfoMil Perspectief (25 maart 2019)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?