Geen zonnepanelen op landbouwgrond

Ruimtelijke plannen 27 augustus 2019

Veel provincies ontzien waardevolle landbouwgrond en natuurgebieden bij de locatiekeuze voor zonne-energie. Noord-Holland gaat een speciale zonne-aanjager aanstellen. Dat blijkt uit de coalitie-akkoorden van de twaalf provincies.

Zonneladder
Bij de keuze voor zonnepanelen hanteren diverse provincies een zogeheten zonneladder, die een voorkeursvolgorde voor het plaatsen van zonnepanelen aangeeft. De eerste voorkeur gaat daarbij uit naar het plaatsen van zonnepanelen op daken en als allerlaatste optie komt waardevolle landbouwgrond in het vizier. Zo zijn – of gaan – onder meer Zuid-Holland, Overijssel, Zeeland, Friesland, Gelderland en Limburg met een zonneladder aan de slag.

Ruimtelijke kwaliteit
‘We zijn positief over zonne-energie op daken en in bebouwd gebied. We willen een striktere toepassing van de huidige zonneladder om de ruimtelijke kwaliteit en onze agrarische gronden te beschermen. Dit verankeren wij in de Omgevingsvisie’, schrijft de Overijsselse coalitie. ‘We willen actief gebruik van zonnedaken bevorderen conform de zonneladder en hier een instrument voor ontwikkelen. Indien gewenst worden daken collectief ontwikkeld om zo ontwikkel- en netbeheerkosten te besparen’, schrijft de Friese coalitie. Zuid-Holland stimuleert vooral de opwekking van elektriciteit via zonnepanelen op daken.

Natuurlijke inpassing
Gelderland zegt alle mogelijkheden te benutten om zonne-energie op te wekken. ‘Op daken van woningcomplexen, schoolgebouwen, sportcomplexen, overheidsgebouwen, bedrijfspanden en geïntegreerd in geluidswallen.’ Zonneparken in het buitengebied zijn ook mogelijk, maar alleen als alle andere mogelijkheden zijn benut. ‘Natuurlijke inpassing in het landschap is een basisvoorwaarde.’ De provincie bekijkt hoe zij kan bijdragen aan de omvorming van asbest daken naar zonnedaken, bij zowel agrarische bedrijven als particulieren.

Slimme functiecombinaties
Ook Noord-Holland schrijft ‘waardevolle landbouwgrond en natuurgebieden’ te ontzien, al wordt de zonneladder niet in het coalitieakkoord genoemd. In Flevoland evenmin, maar de coalitie heeft afgesproken dat opwekking van zonne-energie binnen de bebouwde omgeving, in restgebieden en langs (water-)wegen boven opwekking op ‘kostbare landbouwgrond’ gaat. Drenthe zet in om ‘maximale benutting van zonnepanelen’ en stimuleert dit. Er wordt naar ‘slimme functiecombinaties’ gekeken. ‘Daarbij denkt de provincie aan zonnepanelen op industrieterreinen, stortplaatsen of in een waterbergingsgebied.’ Groningen stimuleert het opwekken van zonne-energie op daken voor particulieren, bedrijven, verenigingen en kerken. ‘Hierbij kijken wij naar de mogelijkheden van voorfinanciering.’

Stimuleren en faciliteren
Brabant en Utrecht besteden in hun programma’s voor de komende vier jaar nauwelijks aandacht aan zonne-energie. Brabant schrijft een ‘stimulerende en faciliterende rol’ te willen spelen als de landbouw wil bijdrage aan zonne-energie. Ook brengt ze kennis in om ‘zorgvuldige keuzes’ te kunnen maken als er naar locaties wordt gezocht voor zonnepanelen. Utrecht noemt zonnepanelen alleen in combinatie met het verwijderen van asbestdaken.

Zonne-aanjager
De Noord-Hollandse gaat een zonne-aanjager aanstellen. Die moet gemeenten helpen om kansen voor het opwekken van zonne-energie in kaart te brengen, aan te jagen en knelpunten op te lossen als het gaat om zonne-energie. De provincie gaat ook onderzoeken of zonneakkers in de Schipholregio een adequaat middel zijn tegen ganzenoverlast.

Bron: Binnenlands Bestuur (27 augustus 2019)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?