Flinke hap uit gemeentefonds

Algemeen 24 september 2018

Gemeenten zijn op Prinsjesdag getrakteerd op een dikke min van 363 miljoen euro. Ze krijgen dit jaar 194 miljoen euro minder uit het gemeentefonds, terwijl het kabinet daar ook nog eens 169 miljoen euro uitneemt vanwege de hoeveelheid geld dat ze bij het btw-compensatiefonds hebben gedeclareerd.

Voor een gemeente van 40.000 inwoners betekent die gecombineerde tegenvaller dit lopende begrotingsjaar zo’n 750.000 euro minder aan inkomsten.

Neerwaartse bijstelling

Dat blijkt uit de gisteren door gepresenteerde septembercirculaire 2018 waarin het kabinet de gemeenten informeert over de gemeentefondsuitkering voor dit jaar tot en met 2023. De neerwaartse bijstelling van het accres – de groei van het gemeentefonds – over 2018 komt vooral doordat het rijk dit jaar naar verwachting minder uitgeeft dan geraamd. Volgens afspraak ademt de gemeentefondsuitkering mee met de rijksuitgaven. Zijn die uitgaven hoger dan geraamd, dan krijgen gemeenten een hogere uitkering. Maar omgekeerd geldt ook dat gemeenten minder krijgen bij lager dan geraamde rijksuitgaven. De neerwaartse bijstelling van 194 miljoen euro voor 2018 komt vooral doordat het rijk dit jaar naar verwachting minder uitgeeft dan geraamd. Wat de oorzaak is van die lagere uitgaven, meldt de septembercirculaire overigens niet. Anders dan andere jaren ontbreekt een nadere duiding.

Omzetbelasting

Via het btw-compensatiefonds worden gemeenten en provincies (deels) gecompenseerd voor de door hen betaalde omzetbelasting. Die regeling is vijftien jaar geleden in het leven geroepen omdat gemeenten en provincies btw over uitbesteed werk niet kunnen terugvorderen van de Belastingdienst. Wel is er een plafond ingesteld. Omdat de gemeenten en provincies minder onder het plafond zitten dan eerder verwacht, wordt het verschil ten laste van het gemeente- en provinciefonds gebracht. Dit jaar gaat het wat de gemeenten betreft om een neerwaartse bijstelling van 169 miljoen euro.

 

600 miljoen?

Ook voor de jaren 2019 tot en met 2023 zal volgens de septembercirculaire sprake zijn van een afname van de ruimte onder het plafond van het btw-compensatiefonds. De ontwikkeling van het gemeentefonds is blijkens de circulaire de komende jaren vrij vlak, op een plus van 186 miljoen euro na in 2019. Toch repte het ministerie van Binnenlandse Zaken in haar Prinsjedagpersbericht gisteren over 600 miljoen euro extra naar het gemeente-en provinciefonds volgend jaar. In de septembercirculaire is het echter vergeefs zoeken naar dat bedrag.

Bron: Binnenlands Bestuur (19 september 2018)

 

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?