Extra geld voor klimaatadaptatie

DuurzaamheidWater 31 januari 2019

Het is een grote uitdaging om Nederland klimaatbestendig te maken en klimaatbestendig handelen te verankeren in beleid en werkprocessen. Een klimaatbestendige inrichting vraagt dan ook inzet van veel verschillende publieke en private partijen. Ruimtelijke adaptatie moet een vanzelfsprekend onderdeel worden van de fysieke activiteiten in stad en land. Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie draagt hier aan bij met de ambitie ‘stimuleren en faciliteren’. Deze ambitie is vertaald naar het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Om tot een versnelling te komen, is het immers van belang om de beschikbare kennis, instrumenten en ervaringen zo veel mogelijk te delen zodat niet iedereen het wiel hoeft uit te vinden, en om partijen te stimuleren een bijdrage te leveren.

In november 2018 is het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie gesloten. Hierin zijn afspraken gemaakt over de financiering van de uitvoeringsprojecten vanaf 2021. Ook is in dit Bestuursakkoord herbevestigd dat gemeenten, waterschappen en provincies eind 2020 de opgaven en maatregelen landsdekkend in beeld hebben gebracht, door middel van stresstesten, risicodialogen en uitvoeringsagenda´s. Met het doorlopen van dit proces kiezen gemeenten, waterschappen en provincies effectieve maatregelen voor hun opgaven, zodat ze een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting kunnen realiseren.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft extra geld ter beschikking gesteld voor klimaatadaptatie; in totaal €20 miljoen voor 2019 en 2020. Daarvan is €4 miljoen bedoeld voor kennisontwikkeling en kennisdeling. In 2019 is €10 miljoen beschikbaar voor het ondersteunen van lokale en regionale overheden, in de vorm van drie (financiële) instrumenten. Voor twee instrumenten is de inschrijving geopend!

  1. Projectondersteuning regionale versnelling: ondersteuning voor decentrale overheden bij het verdere proces van de uitvoering van stresstesten en risicodialogen tot uitvoeringsagenda’s. Inschrijven kan tot 1 april.
  2. Pilots uitvoeringsprojecten ruimtelijke adaptatie. Inschrijven kan tot 15 maart.
  3. Pilots financiële prikkels voor klimaatadaptatie; de inzet van financiële instrumenten op lokaal niveau om inwoners en bedrijfsleven te stimuleren klimaatbestendig te handelen. Inschrijven kan vanaf medio februari.

Meer informatie over deze instrumenten, de procedures en de voorwaarden voor deelname vind je hier.

Bron: Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie  (31 januari 2019)

Wat kan Geoplan voor u betekenen? Zie onder andere onze cursus ‘Klimaatbestendige ruimtelijke inrichting‘!

 

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?