Blog 2/3 | De uitwerking van de Wkb is bekend

BouwenOmgevingswet 22 juni 2020
Door: mr. dr. ing. Peter de Haan

Op 21 april 2020 is de uitwerking van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) bekendgemaakt. Minister Ollongren heeft die dag aan de Eerste en Tweede Kamer het ontwerp Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (Bkb) verzonden.

De Wkb geeft invulling aan de omgevingsvergunning voor de technische bouwactiviteit onder de Omgevingswet, die op 1 januari 2022 in werking treedt. De Wkb is echter slechts een raamwerkwet en de Bkb geeft een nadere invulling. Voor een bouwwerk dat onder het stelsel van kwaliteitsborging valt, geldt niet langer een vergunningplicht. Uit het Bkb volgt dat vier weken voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden bij de gemeente moet worden gemeld welke private kwaliteitsborger tijdens de bouw toezicht houd aan de hand van welk instrument voor kwaliteitsborging (beoordelingsmethodiek). Ook staat in het Bkb dat onderdeel van de bouwmelding een borgingsplan moet zijn.

Borgingsplan

De kwaliteitsborger stelt voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden een borgingsplan vast. Hij beoordeelt daarin de bouwtechnische risico’s van de bouwwerkzaamheden en welke beheersmaatregelen daarom moeten worden getroffen. De kwaliteitsborger is niet verplicht om alle bouwwerkzaamheden zelf te controleren. Hij mag deels vertrouwen op de interne controlesystemen van de aannemer. Wel is hij verplicht om het gerealiseerde bouwwerk te controleren en te verklaren of dat aan de bouwtechnische voorschriften voldoet.

Alleen de gemeente mag handhaven, niet de kwaliteitsborger. Daarom staat in het Bkb dat de kwaliteitsborger tijdens de bouw de gemeente moet waarschuwen als hij verwacht dat het gerealiseerde bouwwerk niet aan de bouwtechnische voorschriften zal voldoen.

Bij de gereedmelding moet de initiatiefnemer aan de gemeente een dossier bevoegd gezag verstrekken en aan de opdrachtgever een consumentendossier. Het Bkb werkt de eisen voor het dossier bevoegd gezag uit. Belangrijkste onderdeel van het dossier bevoegd gezag is de positieve verklaring van de kwaliteitsborger. In zijn verklaring moet de kwaliteitsborger ook ingaan op de beheersmaatregelen uit het borgingsplan. Als het dossier bevoegd gezag onvolledig is, mag het bouwwerk niet in gebruik worden genomen. Anders dan in de 2017-versie van het Bkb, heeft de gemeente niet slechts tien werkdagen om de ingebruikname tegen te houden. Het moge duidelijk zijn dat als ingebruikname wordt tegengehouden, de verschillende bouwpartijen elkaar aansprakelijk zullen stellen.

Veel kritiek is er geweest op de kosten van het stelsel van kwaliteitsborging. Eerst leek het erop dat de regering de gemeenten niet zou verplichten om de leges te verlagen en dat op vrijwillige basis moest. Verlaging van de leges is wenselijk nu de initiatiefnemer ook de kosten van de kwaliteitsborger moet betalen. In de toelichting op het Bkb staat nu echter dat de gemeenten geen leges mogen heffen bij de bouwmelding en ook niet bij de gereedmelding. De VNG verzet zich tegen het niet mogen heffen van leges.

In het laatste deel van deze blog ga ik in op de privaatrechtelijke wijzigingen m.b.t. deze grootste wetswijzigingen in bouwregelgeving ooit. Voor meer informatie over de inhoud en toepassing van de Wkb kun je je ook inschrijven voor de cursus ‘De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’.

<<< Lees ook het eerste deel van deze blog

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?