Duur: 2 dagen van 9.30 tot 16.30 uur
€ 1.445,- vrijgesteld van BTW
Faciliteiten

 

Workshop Opstellen van ruimtelijke plannen

Opstellen ruimtelijke plannen in de praktijk
 • Oefenen in het maken van planregels
 • Inzicht in de samenhang tussen planregels en de verbeelding
 • Op de hoogte van de laatste jurisprudentie en wetgeving
 • Voorsorteren op de Omgevingswet

Beschrijving

Na de actualiseringsslag tot 1 juli 2013 zijn veel gemeenten bezig met het opnieuw inrichten van het beheer van hun bestemmingsplannen en beheersverordeningen. De vraag is dan: hoe houden we de planvoorraad actueel? Een optie is een deel van de plannen zelf maken. Deze workshop biedt u daarvoor de vaardigheden.

De workshop richt zich op het maken van bestemmingsregelingen, zoals bestemmingsplannen, partiële herzieningen, parapluherzieningen en beheersverordeningen. Elk van deze regelingen bestaat uit vlakken (objecten) met regels en een toelichting. Ook bij inpassingsplannen en - straks onder de Omgevingswet-  bij omgevingsplannen is dat feitelijk niet anders. In de workshop richten we ons met name op het normatieve kader bij het regelen van het grondgebruik: de planregels en de verbeelding (de plankaart). U oefent met het maken van planregels en u krijgt inzicht krijgen in de samenhang tussen planregels en de verbeelding. Uiteraard maken we daarbij gebruik van de actuele RO Standaarden 2012.

Wij zullen ook aandacht besteden aan het omgevingsplan en hoe u op de Omgevingswet kunt voorsorteren.

Inhoud
In de workshop wordt de noodzakelijke theorie besproken aan de hand van een aantal cases. U doet tegelijkertijd kennis en vaardigheden op. Deze cases bieden een staalkaart van de problematiek van planregels:

 • Een bestaande woonwijk en centrumgebied: maak een regeling voor woningen met erfbebouwing
 • Buitengebied: maak een bestemmingsregeling voor een agrarisch gebied met de daarin aanwezige ecologische en natuurwaarden. Tref daarbij ook een regeling voor archeologische waarden en waterstaatkundige belangen
 • Nieuwe woonwijk: maak een ontwikkelingsgerichte bestemmingsregeling met de wettelijke flexibiliteitsinstrumenten en houdt rekening met een mogelijk exploitatieplan
 • Bestemmingsplan wordt Omgevingsplan

De cursisten zullen tijdens de cursus in tweetallen de beschikking hebben over een computer met een set basisplanregels, waarmee zij in tweetallen de opdrachten kunnen uitvoeren. De resultaten zullen plenair worden besproken. Omdat de casuïstiek uit de praktijk is gegrepen, bieden zij ook goede aanknopingspunten om eigen ervaringen van de deelnemers in te brengen. De deelnemers worden hier ook nadrukkelijk toe uitgenodigd. Bij de cases gaat het steeds om het opstellen van regels en het aangeven wat met de verbeelding moet worden geregeld.

Doelgroep
Deze workshop is bedoeld voor degenen die door ervaring of opleiding reeds kennis van bestemmingsplannen, inpassingsplannen en beheersverordeningen hebben en betrokken zijn bij het maken hiervan:

 • Medewerkers van overheden die bestemmingsplannen, inpassingsplannen of beheersverordeningen opstellen
 • Projectleiders en beleidsmedewerkers die het maken van plannen aansturen en beoordelen
 • Medewerkers van adviesbureaus

Bij het volgen van deze cursus wordt er vanuit gegaan dat u onze Basiscursus Omgevingsplannen (was vroeger basiscursus bestemmingsplannen) heeft gevolgd of dat u kennis hebt van bestemmingsplannen.