Duur: 1 dag van 9.30 tot 16.30 uur
€ 745,- vrijgesteld van BTW
Data en locatie
Faciliteiten

 

Waterbodems onder de Waterwet

Praktisch en inspirerend
  • Wettelijk kader
  • Risicobeoordeling
  • Onderzoek en kwaliteitsverklaringen
  • Verwerking en hergebruik
  • Procesbeheersing en communicatie

Beschrijving

Aanleiding
Vanaf eind 2009 is het wettelijk kader voor waterbodems de Waterwet, het Waterbesluit en de Waterregeling. Wat wordt de positionering van waterbodems binnen de Waterwet en het Waterbesluit en hoe gaan we dan om met risico’s en aanpak?

In maart 2013 heeft het NEN een aanvullende toelichting bij de NEN 5720 uitgegeven. Dit document is geschreven in de vorm van een FAQ en beoogt de interpretatieverschillen en onduidelijkheden over een aantal zaken weg te nemen. De toelichting gaat in op vragen op het gebied van:

1.De indeling van de (deel)onderzoekslocatie en geldigheid onderzoek
2.Samenvoegen in het veld of in het laboratorium
3.Te bemonsteren laagdikte en beschrijving boorprofielen

Maar is het er wel duidelijker op geworden en is ongemerkt de aard van het waterbodemonderzoek niet (wezenlijk) verandert?
In het onderdeel “Erkende kwaliteitsverklaringen en onderzoek” van de cursus Waterbodems onder de Waterwet wordt uitgebreid stil gestaan bij deze actualiteiten. Hoe moet u als opdrachtgever, waterbeheerder, aannemer, adviesbureau, bevoegde gezag hiermee omgaan? Is dit in de praktijk werkbaar en hoe trekken we één lijn in Nederland? Vragen die aan bod zullen komen in de cursus.

Inhoud
Wie deze cursus met succes afrondt heeft een gedegen kennis van het proces, wetgeving, onderzoek, risicobeoordeling en verwerking, verkrijgt inzicht in de actoren in en het krachtenveld rondom de aanpak van een waterbodem en weet waar de kansen liggen. Tevens heeft u van vakgenoten reflectie gekregen op de eigen problematiek.

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor mensen die werken aan de aanpak van waterbodems, zoals:

  • Projectmanagers, projectleiders, milieu(beleids)medewerkers, vergunningverleners en handhavers van omgevingsdiensten, waterkwaliteitsbeheerder, waterschappen, gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat
  • Projectleiders en adviseurs bij advies- en ingenieursbureaus
  • Bodem- en milieudeskundigen bij ontwikkelings- en bouwbedrijven