Duur: 2 dagen van 09.30 tot 16.30 uur
€ 1.445,- vrijgesteld van BTW
Faciliteiten

 

Water in gebiedsontwikkeling

Kansen voor duurzaam waterbeheer en klimaatbestendige inrichting
  • Kennis van het ruimtelijk planstelsel, planproces en gebiedsontwikkeling
  • De wateraspecten in relatie tot de ruimtelijke context
  • Een nieuwe roloriëntatie: meedenken vanuit kansen, duurzaam waterbeheer en klimaatbestendig inrichten
  • De consequenties van ruimtelijke keuzes op de waterhuishouding
  • Een offensieve waterstrategie: van ad hoc waterkennis naar een geïntegreerde visie op water en water

Beschrijving

Dat in elke ruimtelijke ontwikkeling voldoende aandacht moet worden geschonken aan water is al lang geen punt van discussie meer. Water staat hoog op de politieke agenda. Alle betrokken deskundigen beseffen dat een goede afstemming tussen water en ruimte essentieel is voor de leefbaarheid en vitaliteit van gebieden nu en in de toekomst. Veranderingen in klimaat zorgen dat waterveiligheid, wateroverlast en droogte nadrukkelijk een plaats krijgen op de ruimtelijke agenda. In wet- en regelgeving (bijvoorbeeld de Omgevingswet) wordt veel nadruk gelegd op samenwerking en een zorgvuldige omgang met water in op te stellen (omgevings)visies en -plannen.

Inhoud
Hoe kan ik als waterdeskundige, vanaf het prille begin tot aan de realisatie van een ruimtelijk plan, ervoor zorgen dat op een zorgvuldige en kansgerichte wijze met wateraspecten wordt omgegaan? De cursus ‘Water in gebiedsontwikkeling´ biedt antwoord op deze vraag.

Doelgroep
(Beleids)medewerkers water, stads- en gebiedsontwikkeling en/of ruimtelijke ordening van gemeenten, waterschappen en provincies, die in planontwikkeling en projecten werken aan “waterproof” oplossingen die bijdragen aan de kwaliteit van gebieden. Verder voor medewerkers van adviesbureaus en andere organisaties belast met de waterproblematiek.