Duur: 2 dagen van 9.30 tot 16.30 uur
€ 1.445,- vrijgesteld van BTW
Faciliteiten

 

Verdiepingscursus Natuurwetgeving en ecologie

Ecologische onderbouwing van studies naar effecten op beschermde soorten en Natura 2000-gebieden
 • Ecologie en wetgeving in samenhang
 • Wettelijk kader: Wet natuurbescherming
 • Programma Aanpak Stikstof (PAS)
 • Best practices

Beschrijving

De nieuwe Wet Natuurbescherming en de Wabo hebben implicaties voor bouwprojecten, de inrichting en beheer van gebieden, het opstellen van bestemmingsplannen en diverse andere activiteiten. In deze wetten wordt gesteld dat er rekening moet worden gehouden met effecten op soorten en gebieden. Het 'rekening houden met' leidt tot 'ecologisch onderzoek doen naar'. Dit ecologisch onderzoek is geen vrijblijvende exercitie maar gebonden aan wettelijke vereisten. Het is voor de opdrachtgever van dergelijk onderzoek belangrijk duidelijke criteria te hebben voor een goede opdrachtformulering en tussentijdse bijsturing.

Inhoud
Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt in beeld gebracht welke juridische en ecologische valkuilen bestaan voor ecologisch onderzoek en hoe die kunnen worden vermeden. Deelnemers kunnen ook eigen praktijkvoorbeelden ter bespreking aanbieden. De cursus heeft de volgende aandachtspunten:

 • Wettelijk kader (Wet Natuurbescherming)
 • Gedragscodes: complicaties
 • Programma Aanpak Stikstof (PAS)
 • Gebiedsbescherming en bestemmingsplan
 • Ecologisch onderzoek onder de Wet natuurbescherming
 • Uitbesteden en beoordelen van ecologisch onderzoek
 • Best practices

Doelgroep
Projectleiders, projectmedewerkers, adviseurs en beleidsmedewerkers bij overheden, gemeenten, gemeentelijke samenwerkingsverbanden en bedrijven. U hebt minimaal vijf jaar werkervaring in een werkomgeving waarin u te maken hebt met natuurwetgeving of u hebt de Basiscursus Natuurwetgeving en ecologie gevolgd.