Regenwateroverlast in stad en platteland

Het juridisch perspectief op regenwateroverlast

Wateroverlast door extreme neerslag kan de laatste paar jaar op veel belangstelling rekenen. De laatste jaren was het op veel plaatsen in Nederland weer raak. Volgens de meest recente KNMI- klimaatscenario’s nam de jaarlijkse neerslag in Nederland toe. Alle seizoenen behalve de zomer zijn natter geworden en de frequentie en omvang van extreme buien neemt toe. Regenval kan leiden tot wateroverlast en uiteindelijk zelfs tot schade. Via bijvoorbeeld de openbare weg of het particuliere riool kan hemelwater woningen instromen.

 • Verantwoordelijkheden gemeenten, waterschappen en particulier
 • Regenwateroverlast in stedelijk en buitengebied
 • Bodemdaling en wateroverlast
 • Regenwaterschade en verzekeringen
 • Volop praktijkvoorbeelden en jurisprudentie

Inhoud

Heel wat bebouwde gebieden hebben last gehad van instromend water. Maar ook in het buitengebied kan veel regenval tot wateroverlast en schade leiden. Te denken valt aan agrariërs die een deel van hun oogst verloren zien gaan door extreem veel regenval. Juridisch is de vraag interessant op welke wijze wetgeving en rechtspraak omgaan met wateroverlast.

Voor zowel gemeenten, waterschappen als burgers is het van belang te weten hoe de verantwoordelijkheden en zorgplichten zijn verdeeld. Wat mag er bijvoorbeeld van de gemeente als riool- en wegbeheerder worden verwacht, tot waar strekt de wettelijke zorgplicht van het waterschap en welke verantwoordelijkheid heeft een perceel-/gebouweigenaar zelf? Wat zegt de bouwregelgeving bijvoorbeeld? Wat is de betekenis van het eigen ‘normaal maatschappelijk risico’. Inzicht hierin is van belang voor het beantwoorden van de aansprakelijkheidsvraag die zich meer en meer voor lijkt te doen.

In deze cursus gaan wij eerst in op de problematiek in het bebouwde (al dan niet stedelijke) gebied. Hoe valt wateroverlast hier juridisch te duiden? Wie draagt waarvoor verantwoordelijkheid? Vervolgens gaan we in op wateroverlast en schade in het buitengebied. Waar in het stedelijk gebied de gemeente eerste aanspreekpunt is voor de burger die met wateroverlast wordt geconfronteerd, is dat buiten de bebouwde kom het waterschap. Ook gaan we in de cursus in op extreme buien en de rol van verzekeringen. Wat doet de verzekeraar bij waterschade? Ten slotte behandelen we de relatie tussen wateroverlast en bodemdaling.

Voor wie

De cursus is bedoeld voor (juridisch)medewerkers van gemeenten en waterschappen, die te maken krijgen met vraagstukken gerelateerd aan regenwateroverlast en schade. Verder voor medewerkers van verzekeringsmaatschappijen, adviesbureaus en andere organisaties werkzaam op het gebied van wateroverlast en schade.

Het programma

 • Wateroverlast en schade in bebouwd gebied
 • Relatie waterbeheer, ruimtelijke ordening en bouwregelgeving
 • Wateroverlast en schade in het buitengebied
 • Jurisprudentie over landbouwschade door extreme buien
 • Extreme buien en verzekeringen
 • Hoe gaan verzekeraars om met steeds extremere weersomstandigheden?
 • Wateroverlast en bodemdaling
 • Wat is de relatie tussen waterbeheer en bodemdaling?
 • Is schade door bodemdaling verhaalbaar?

Docenten

 • mr. P. (Peter) de Putter is directeur/senior-adviseur bij Sterk Consulting BV in Leiden.

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?