Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Planschade en nadeelcompensatie

Grondslag en actualiteiten van planschade en nadeelcompensatie

Met de invoering van de Wro kan gesteld worden dat het recht op planschade (nog) meer verwant is geraakt aan het recht op nadeelcompensatie. In deze cursus wordt o.a. ingegaan op de gevolgen die deze wijzigingen voor de planschadepraktijk met zich brengt zoals de inschatting van het voor rekening van de burger blijvend normaal maatschappelijk risico. Door de complexe materie worden de kansen op succes van de schadeclaim, of juist het verweer, niet volledig benut.

 • Recente ontwikkelingen en actuele jurisprudentie
 • Risicomanagement en schadebeperkend handelen
 • Ruimte voor uw praktijksituaties

Inhoud

In de cursus wordt uitgebreid ingegaan op praktische mogelijkheden voor overheden om risico’s op planschade en nadeelcompensatie te beheersen of voorkomen. Tijdens de cursusdag is ruimte ingebouwd voor praktijkvoorbeelden en discussie. U kunt uw eigen praktijkervaringen tijdens de cursus voorleggen aan de deskundige en ervaren docenten en mededeelnemers.

Voor wie

De cursus is bestemd voor diegene die in de praktijk te maken heeft met planschade of nadeelcompensatie en zijn of haar kennis op dit terrein wil verdiepen. Voorkennis over de begrippen planschade, zelfstandig schadebesluit, nadeelcompensatie en onrechtmatige daad wordt verondersteld. De cursus is bedoeld voor:

 • (Juridische) beleidsmedewerkers werkzaam bij Rijk, provincie, gemeente, waterschap en andere overheidsinstanties.
 • Juridische (planologische) adviseurs, rentmeesters, advocaten, notarissen en makelaars.
 • Projectontwikkelaars, adviseurs en bouwers.

Docenten

 • mr. J.R. (Jurgen) Vermeulen is advocaat en onteigeningsdeskundige bij Ten Holter Noordam advocaten in Dordrecht.
 • mr. I.P.A. (Ivo) van Heijst is advocaat bij ’t Regthuys in Rozendaal. Hij is daarnaast voorzitter van diverse onafhankelijke schadecommissies. Waaronder de schadecommissie Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat, de nadeelcompensatiecommissie van Waterschap Rivierenland en de schadecommissie Peilwijziging Rijnstrangengebied van het waterschap Rijn en IJssel.

Programma

Planschade en nadeelcompensatie in perspectief

 • Grondslag en procedurele aspecten van planschade en nadeelcompensatie
 • Verhouding tot schadevergoeding bij onrechtmatig overheidshandelen
 • Beoordelingscriteria; vergelijking planologische of juridische regimes, schadefactoren, normaal maatschappelijk risico, voorzienbaarheid, vergoeding deskundigenkosten, peildatum

Actualiteiten nadeelcompensatie

 • Wettelijk kader; voorontwerp nadeelcompensatieregeling Awb
 • Actuele jurisprudentie
 • Specifieke regelingen; nadeelcompensatieregelingen Noord-Zuidlijn en HSL-Zuid
 • Praktijkvoorbeelden

Actualiteiten planschade

 • Wettelijk kader en gevolgen inwerkingtreding Wro
 • Actuele jurisprudentie
 • Planschaderisicoanalyse
 • Praktische voorbeelden van risicomanagement en schadebeperkend handelen
 • Planschadekostenverhaal door overeenkomsten of exploitatieplan?
 • Praktijkvoorbeelden

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?