Opstellen omgevingsvisie

Leer in een dag een integrale omgevingsvisie op te stellen

De omgevingsvisie is één van de zes kerninstrumenten uit de Omgevingswet. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de omgevingswet lopen een aantal pilots met de omgevingsvisie.  Om alvast grip op de omgevingsvisie te krijgen organiseert Geoplan een praktische cursus over het opstellen van dit instrument. De docenten zijn ervaren adviseurs die zelf nauw betrokken zijn bij het programma Pilots omgevingsvisie.

 • Rijks, provinciaal en gemeentelijk niveau
 • Participatie en co-creatie
 • Relatie met grondbeleid en mer

Inhoud

In de cursus komen verschillende aspecten van de omgevingsvisie aan bod, zoals de positionering, de omgevingsvisie op rijks, provinciaal en gemeentelijk niveau, ruimtelijke kwaliteit en de relatie met het grondbeleid en m.e.r.. In het kader van de veranderende rol van de overheid komen ook onderwerpen als participatie, co-creatie en het creëren van draagvlak voor een omgevingsvisie uitgebreid aan bod. Tijdens de workshop aan het einde van de cursus leert u de opgedane kennis in de praktijk te brengen.

Voor wie

De cursus is bestemd voor beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening, grondzaken en omgeving. Zij zijn werkzaam bij gemeenten, provincies en het Rijk en zijn betrokken bij het opstellen van omgevingsvisies en/of ruimtelijk beleid. Tevens is de cursus interessant voor adviseurs en projectleiders.

Docenten

 • drs. D.J.A.P.M. (Derk-Jan) Verhaak is senior adviseur en projectleider voor planvorming voor de buitengebieden bij Rho adviseurs voor leefruimte in Rotterdam.
 • drs. G.B. (Gerwin) Gabry is senior planoloog/ projectleider bij KuiperCompagnons in Rotterdam. Zie ook www.omgevingswetloket.nl

Programma

 • Achtergrond en positionering (wettelijk kader, verschil Wro/omgevingswet, reikwijdte/doel, veranderende rol overheid)
 • Omgevingsvisies op 3 niveaus (rijk, provincie en gemeente)
 • Verschijningsvorm (digitale aspecten, integraal karakter omgevingsvisie, waaronder m.e.r.)
 • Omgevingsvisie en kwaliteit (integraliteit, ruimtelijke kwaliteit, verbeelding)
 • Relatie met grondbeleid en mer)
 • Omgevingsvisie, aanpak (o.a. interactief proces, creëren draagvlak)
 • Workshop

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?