Duur: 1 dag van 09.30 tot 16.30 uur
€ 745,- vrijgesteld van BTW
Faciliteiten

 

Opstellen omgevingsvisie

Leer in een dag een integrale omgevingsvisie op te stellen
  • Achtergrond en positionering
  • Rijks, provinciaal en gemeentelijk niveau
  • Omgevingsvisie en kwaliteit
  • Participatie en co-creatie
  • Met workshop

Beschrijving

De omgevingsvisie is één van de zes kerninstrumenten uit de Omgevingswet. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de omgevingswet lopen een aantal pilots met de omgevingsvisie.  Om alvast grip op de omgevingsvisie te krijgen organiseert Geoplan een praktische cursus over het opstellen van dit instrument. De docenten zijn ervaren adviseurs die zelf nauw betrokken zijn bij het programma Pilots omgevingsvisie.

Inhoud
In de cursus komen verschillende aspecten van de omgevingsvisie aan bod, zoals de positionering, de omgevingsvisie op rijks, provinciaal en gemeentelijk niveau, ruimtelijke kwaliteit en de relatie met het grondbeleid en m.e.r.. In het kader van de veranderende rol van de overheid komen ook onderwerpen als participatie, co-creatie en het creëren van draagvlak voor een omgevingsvisie uitgebreid aan bod. Tijdens de workshop aan het einde van de cursus leert u de opgedane kennis in de praktijk te brengen.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening, grondzaken en omgeving. Zij zijn werkzaam bij gemeenten, provincies en het Rijk en zijn betrokken bij het opstellen van omgevingsvisies en/of ruimtelijk beleid. Tevens is de cursus interessant voor adviseurs en projectleiders.