Duur: 1 dag van 9.30 tot 16.30
€ 745,- vrijgesteld van BTW
Faciliteiten

 

Opslag partijen grond, baggerspecie en bouwstoffen

Verantwoordelijkheden en regels overzichtelijk op een rij
  • Het kader
  • De praktijkvoorbeelden
  • De leerpunten uit het rapport van de Inspectie

Beschrijving

Aanleiding
Hoe goed kent u de regels rond de opslag en het eventuele splitsen of samenvoegen van partijen grond, baggerspecie en bouwstoffen? Het Rijk heeft de regels voor bedrijven die grond, bagger en bouwstoffen opslaan eenvoudiger gemaakt. Het Besluit bodemkwaliteit (Bbk), Activiteitenbesluit (Barim), de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de vernieuwde Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) vormen samen de regels.

Maar wat zijn nu precies die regels en welke procedures en erkenningen spelen daarbij een rol? Veel grondbedrijven, maar ook gemeenten, voegen verschillende partijen grond samen zonder dat zij over de daarvoor benodigde erkenning beschikken. November 2011 was mede daardoor de handhavingsmaand voor grondopslag van de huidige Inspectie Leefomgeving en Transport. Bij deze grote controleslag zijn grond- en baggerdepots en gemeentewerven beoordeeld. Wat gaat er fout en wat gaat juist goed? En wat is de inhoud van de op 17 januari 2012 in werking getreden Richtlijn strafvordering grondstromen?

Inhoud
Na deze cursus bent u inhoudelijk goed op de hoogte van de meest relevante en recente regels.  Bij elk cursusblok kunt u uw eigen ervaring(en) inbrengen, worden de keuzes uitgelegd en wordt verwezen naar praktijkvoorbeelden.

Doelgroep

  • Handhavers Bbk (waaronder Kwalibo)
  • Werknemers van grondbanken, grondmanagers en depotbeheerders ook van gemeenten en waterschappen
  • Uitvoerende overheden (onder andere gemeenten, omgevingsdiensten, waterschappen  en provincies)
  • Projectleiders en medewerkers van aannemers in de GWW
  • Projectleiders en adviseurs van adviesbureaus