PGS 15: Opslag gevaarlijke stoffen

Praktische toepassing van de vernieuwde versie PGS 15

In de PGS 15 zijn de regels opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd.

 • Nieuwste versie PGS 15
 • ADR en gevarenklassen
 • Compartimentering
 • Toepassing bij vergunningverlening
 • Relaties met milieu-, arbo- en bouwregelgeving

Inhoud

Voor de bepaling van het vereiste beschermingsniveau is uitgegaan van de huidige stand van de techniek die geldt voor de bouwkundige uitvoering van opslagvoorzieningen, brandbestrijdingssystemen en arbeidsmiddelen. Op basis van eerdere ervaringen is in september 2016 een nieuwe PGS 15 gepubliceerd. Met deze actualisatie is beter voldaan aan de wens om voorschriften eenduidig en zonder interpretatieruimte op te schrijven. Ook is generiek voorzien in de mogelijkheid tot het gemotiveerd afwijken waardoor niet meer per voorschrift is aangegeven of dit wel of niet is toegelaten.

De cursus Opslag gevaarlijke stoffen geeft inzicht in alle wettelijke verplichtingen voor de opslag van gevaarlijke stoffen en de nieuwste eisen daarvoor, zoals verwoord in de PGS 15. Daarbij wordt het accent gelegd op de opslagen onder de 10 ton en de opslag van spuitbussen en gasflessen. Ook is kort aandacht voor opslag boven de tien ton.

 

Voor wie

De cursus is bedoeld voor werknemers van bedrijven waar met gevaarlijke stoffen gewerkt wordt en handhavers en vergunningverleners milieu van gemeenten, omgevingsdiensten en provincies. Ook geschikt voor medewerkers van brandweer en adviesbureaus.

Docent

 • ing. M.J. (Mark) van Leeuwen is werkzaam bij MVL advisering in Maassluis.

“Je bent er nog niet als je de regels op orde hebt, je moet ze ook goed kunnen toepassen!”

Programma

Inleiding

 • Relaties met mileu-, arbo- en bouwregelgeving
 • Opbouw en systematiek PGS 15
 • Structuur ADR en classificatie gevaarlijke stoffen
 • Verpakkingen en stofscheiding (met casuïstiek)
 • PGS15 en de vergunning/ het Activiteitenbesluit
 • Werkvoorraad
 • Eisen aan de opslagplaats/ brandwerendheid (WBDBO)
 • Compartimenten
 • Tijdelijke opslag
 • Containers
 • Overige opgeslagen stoffen zoals gasflessen, spuitbussen en peroxiden
 • Opslag >10 ton
 • Bevi en Brzo2015 in relatie tot PGS 15

 

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?