Duur: 1 dag van 09.30 tot 16.30 uur
€ 745,- vrijgesteld van BTW
Faciliteiten

 

Opslag gevaarlijke stoffen PGS 15

Praktische toepassing van de vernieuwde versie PGS 15
  • Nieuwste versie PGS 15 september 2016
  • ADR en gevarenklassen
  • Compartimentering
  • Toepassing bij vergunningverlening
  • Relaties met milieu-, arbo- en bouwregelgeving

Beschrijving

In de PGS 15 zijn de regels opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Voor de bepaling van het vereiste beschermingsniveau is uitgegaan van de huidige stand der techniek die geldt voor de bouwkundige uitvoering van opslagvoorzieningen, brandbestrijdingssystemen en arbeidsmiddelen.

Op basis van eerdere ervaringen en de nieuwste stand der techniek is in september 2016 een nieuwe PGS 15 gepubliceerd. Met deze actualisatie is ook beter voldaan aan de wens om voorschriften eenduidig en zonder interpretatieruimte op te schrijven. Ook is generiek voorzien in de mogelijkheid tot het gemotiveerd afwijken waardoor niet meer per voorschrift is aangegeven of dit wel of niet is toegelaten.

Inhoud
De cursus biedt inzicht in alle wettelijke verplichtingen voor de opslag van gevaarlijke stoffen en de nieuwste eisen daarvoor, zoals verwoord in de PGS 15. Daarbij wordt het accent gelegd op de opslagen onder de 10 ton en de opslag van spuitbussen en gasflessen.

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor:

  • Werknemers van bedrijven waar met gevaarlijke stoffen gewerkt wordt
  • Handhavers en vergunningverleners milieu van gemeenten, omgevingsdiensten en provincies
  • Medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, brandweer en adviesbureaus