Duur: 2 dagen van 09.30 tot 16.30 uur
€ 1.445,- vrijgesteld van BTW
Faciliteiten

 

Onteigening

Het actuele onteigeningsrecht in samenhang met andere wettelijke instrumenten
  • Inclusief Aanvullingswet Grondeigendom
  • De administratieve onteigeningsprocedure
  • Toepassing Handreiking Administratieve onteigeningsprocedure
  • Onteigening en kostenverhaal
  • Gerechtelijke procedure en schadeloosstelling

Beschrijving

Zonder de mogelijkheid van onteigening is ruimtelijke inrichting van overheidswege nauwelijks voor te stellen. Onteigening is echter niet altijd mogelijk. De Onteigeningswet uit 1851 biedt een diversiteit aan grondslagen voor het gedwongen moeten afstaan van grond aan de overheid. Voorbeelden hiervan zijn de uitvoering van een bestemmingsplan, projectbesluit of bouwplan in het belang van de volkshuisvesting.

De mogelijkheden om te onteigenen zijn nu verruimd, bijvoorbeeld als het om onteigening op basis van een projectbesluit gaat. Daarnaast is de jurisprudentie verder verfijnd. Enerzijds betreft het beslissingen van de Kroon inzake de goedkeuring van onteigeningsplannen. Anderzijds uitspraken van de Hoge Raad over de onteigeningstitel en inzake schadeloosstelling. Ook blikken we in de cursus vooruit op de Aanvullingswet Grondeigendom.

Inhoud
De cursus Onteigening geeft een compleet en actueel beeld van mogelijkheden en beperkingen van het onteigeninginstrument. In deze cursus wordt ook aandacht besteed aan de Wet voorkeursrecht gemeenten. Niet alleen omdat de doelstellingen van de Onteigeningswet en de Wet voorkeursrecht gemeenten in elkaars verlengde liggen, maar zeker ook omdat de waardebepalingsystemen in beide wetten parallel lopen. Daarnaast worden de vormen van kostenverhaal van gemeenten op hoofdlijnen aangegeven en de betekenis van onteigening daarvoor.

Doelgroep
Deze cursus is bestemd voor:

  • Bestuurders en ambtenaren van gemeenten, regionale samenwerkingsverbanden, waterschappen, provincie en Rijk
  • Medewerkers van woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars
  • Adviseurs, advocaten, notarissen, makelaars en taxateurs