Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Omgevingsaspecten in ruimtelijke plannen

Grijze, groene en blauw thema’s bij het maken en toetsen van bestemmingsplannen

Het bestemmingsplan is het integrale afwegingskader voor keuzes met ruimtelijke consequenties. Dit integrale kade wordt in de komende Omgevingswet nog sterker benadrukt. Dit betekent dat beleid en regelgeving bij het maken van een bestemmingsplan betrokken moeten worden. De afstemming en het goed inpassen van de diverse thema’s in het bestemmingsplan wordt steeds complexer. Er moet in toenemende mate rekening gehouden met milieu, water en ook natuur en archeologische waarden.

 • Milieuthema’s in ruimtelijke plannen
 • Beeldkwaliteitplan en welstandstoets in relatie tot het bestemmingsplan
 • Vooruitblik: wat wordt straks in de Omgevingswet gevraagd?

Inhoud

Bij het opstellen van een bestemmingsplan moet in toenemende mate rekening gehouden moet worden met diverse landschapsbelangen (archeologie en cultuurhistorie), natuurbelangen (gebieden en soorten), waterbelangen (waterkering, watersysteem, waterketen) en milieubelangen (geluid, externe veiligheid, geur/stank, luchtkwaliteit, bodem en water). Daarnaast moet men op basis van de Wet op de archeologische monumentenzorg rekening houden met de in de grond aanwezige dan wel te verwachten archeologische waarden.

Steeds vaker stranden plannen echter bij de Raad van State op deze omgevingsaspecten. Deze cursus geeft u inzicht in wat u kunt doe om te zorgen dat uw ruimtelijke plannen de toets van de Raad van State doorstaat. Ook wordt vooruitgekeken naar wat straks in de Omgevingswet gevraagd wordt.

In deze cursus wordt ingegaan op:

 • De inhoud van diverse relevante wet- en beleidsontwikkelingen
 • Actuele jurisprudentie
 • Vooruitblik: hoe worden deze aspecten in de Omgevingswet geregeld
 • Methoden en instrumenten voor het vastleggen van inhoudelijke thema’s in het bestemmingsplan
 • Uitvoeringsaspecten (wat zijn harde en minder harde thema’s)
 • Praktijkvoorbeelden: hoe implementeert u de thema’s in mijn proces en plan?

Voor wie

Deze cursus is geschikt voor degenen die reeds ervaring met en kennis van bestemmingsplannen hebben:

 • Medewerkers van overheden die bestemmingsplannen opstellen, toetsen of maken zoals medewerkers ruimtelijke ordening, stedenbouwkundigen, milieu, verkeer & vervoer en bouw- en woningtoezicht
 • Medewerkers van adviesbureaus en projectontwikkelaars

Cursusdagen

Voorjaar 2019

 • donderdag 16 mei
 • donderdag 23 mei

Najaar 2019

 • dinsdag 19 november
 • dinsdag 26 november

Programma

Dag 1

Inleiding op de cursus

Milieuthema’s in ruimtelijke plannen

 • RO en milieuaspecten groeien naar elkaar toe
 • Milieueffectrapportage en strategische milieubeoordeling (SMB)
 • Wro
 • Externe veiligheid
 • Luchtkwaliteit
 • Geluid

Bedrijven en milieuzonering

 • Milieuzones algemeen
 • Zonering van bedrijven

Dag 2

Water in het bestemmingsplan

 • De Watertoets als procesinstrument
 • Het wateradvies met randvoorwaarden vanuit water
 • De waterparagraaf: wijze waarop rekening is gehouden met waterbeheer
 • Wat en hoe te regelen in het bestemmingsplan?

Natuurwetgeving in het bestemmingsplan

 • Wet natuurbescherming
 • Habitat- en Vogelrichtlijn
 • Overige wet- en regelgeving en het bestemmingsplan

Archeologie in het bestemmingsplan

 • Het nieuwe archeologische bestel
 • Belvédère
 • Instrumenten en aanwijzen archeologisch waardevolle gebieden
 • Wat en hoe te regelen in het bestemmingsplan

Beeldkwaliteitplan en welstandstoets in relatie tot het bestemmingsplan

 • Planologisch kader en beeldkwaliteitplan
 • Welstand als onderwerp van publieke discussie
 • Bestemmingsplan en welstandsnota’s als toetsingsinstrument
 • Erfgoed, cultuurhistorie en monumenten

Docenten

 • E.H.J.M. (Ernest) de Groot is Senior Adviseur Ruimtelijke Ordening en Landschap bij gemeente Uden en lid dagelijks bestuur bij Waterschap Aa en Maas
 • drs. H.L.M. (Ria) Berkvens is adviseur archeologie en erfgoed / Regioarcheoloog bij Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant in Eindhoven.
 • ing. L. (Luc) Bruinsma is senior ecoloog bij Tauw in Deventer.
 • ing. T. (Tom) Seebregts is adviseur bij CroonenBuro5 te Oosterhout
 • mr. drs. Y.L.M. (Yvonne) van Liebergen is juridisch adviseur bij Movares te Utrecht.

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?