Duur: 1 dag van 9.30 tot 16.30 uur
€ 745 vrijgesteld van BTW
Data en locatie
Faciliteiten

 

Nieuwe lozingsregels

Hoe afvalwater te lozen?
  • Op de hoogte van de wijzigingen van 1 januari 2013
  • Alle lozingsaspecten van het Activiteitenbesluit
  • Inzicht krijgen in de nieuwe regelgeving rond afvalwater
  • Uitganspunten en principes lozingsrecht

Beschrijving

Aanleiding
Het lozingsrecht is de laatste jaren sterk aan het veranderen. Te noemen zijn de LOTV, Wgb, Waterwet, Wabo, Activiteitenbesluit etc.

De lozingsregels zijn vanaf 1 januari 2013 gesteld in de Waterwet, watervergunningen, Activiteitenbesluit en regeling en omgevingsvergunningen Milieu. Ook de afzonderlijk geregelde agrarische lozingen zijn opgegaan in dit algemene stelsel van milieuregels. De agrarische activiteiten zijn gekoppeld aan het digitale meldsysteem, leveren maatwerkmogelijkheden en gelden voor agrarisch recht nog specifieke regels en overgangsrecht.

De RIE (Richtlijn Industriële Emissies) is gelijktijdig met de Derde tranche van het Activiteitenbesluit in werking getreden. IPPC bedrijven (ook de agrarische) krijgen daardoor als type C-inrichting (beperkt) te maken met de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit. Te denken valt aan de koppeling met algemene afvalwaterregels in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit. Daar waar voor de waterkwaliteitsbeheerder een watervergunning nodig was voor de activiteiten die voortaan geregeld worden bij algemene regels vervalt de vergunningplicht. In de Derde tranche van het Activiteitenbesluit worden verder o.a. lozingsvoorschriften verplaatst van hoofdstuk 4 naar hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit.

Inhoud
Deze cursus brengt u op de hoogte van de sterk gewijzigde wet- en regelgeving die 1 januari 2013 in werking is getreden.  Bij elkaar een stevige wijziging die impact heeft op in eerste instantie de bedrijven, maar daarnaast op de betrokken overheden, omgevingsdiensten, provincie, gemeenten en waterschappen. De impact beslaat taakvelden als beleid, vergunningverlening en toezicht/handhaving, inclusief beoordeling RUD-taak en kwaliteitscriteria op gebied van afvalwater.

Doelgroep
Medewerkers van gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en waterkwaliteitsbeheerders die werkzaam zijn in dit specifieke vakgebied of zich daarin willen bekwamen.
Bij in incompanytrainingen kan de inhoud van de training aangepast worden aan de specifieke taken van de opdrachtgever, bijvoorbeeld voor waterschappen, kan de nadruk gelegd worden op de directe lozingen en de adviestaak voor het Wabo bevoegd gezag.