Milieuregelgeving voor vergunningverleners bouw

In één dag volledig op de hoogte van de milieuregelgeving

Milieubescherming is een grondwettelijk taak van de overheid. Dit grondrecht is vastgelegd in een aantal wetten, waarvan de Wet milieubeheer de belangrijkste vormt. Andere belangrijke wetten zijn bijvoorbeeld de Wet geluidshinder, de Wet bodembescherming en de Waterwet. In de milieuwetten zijn de instrumenten te vinden die gebruikt kunnen worden om het leefmilieu te beschermen en te verbeteren: milieukwaliteitseisen, milieuprogramma’s, vergunningen, algemene regels en handhaving.

Het onderdeel milieu is echter vaak een onbekend terrein voor de omgevingvergunningverleners bouw, waardoor de communicatie onderling stokt. Kennis van de hoofdlijnen en belangrijkste begrippen is belangrijk om de onderlinge samenwerking te bevorderen. In deze cursus wordt in één dag inzicht geboden in het complexe systeem van milieuregelgeving.

 • Speciaal voor vergunningverleners bouw
 • Wet Milieubeheer, Activiteitenbesluit en andere relevante wetten
 • Plaats Wabo in het milieurecht
 • Milieuvergunningverlening voor inrichtingen

Inhoud

Deze cursus behandelt de meest relevante regelgeving, waaronder de Wet Milieubeheer, het Activiteitenbesluit en de andere relevante milieuwetten en dit allemaal in relatie tot de Wabo. In de cursus worden de belangrijkste begrippen, uitgangspunten en kaders van het milieurecht behandeld. Essentieel voor omgevingvergunningverleners bouw!

Voor wie

Deze cursus is bestemd voor de omgevingsvergunningsverlener met een bouwachtergrond.

Docent

 •  mr. R.E. (Robert) Wannink is advocaat bij Zypp Advocaten in Arnhem

Programma

Inleiding op de cursus

 • Systematiek milieurecht en -wetgeving
 • Betekenis van milieurechtspraak
 • Plaats Wabo in milieurecht
 • Wet milieubeheer op hoofdlijnen (diverse hoofdstukken)
 • Overige relevante milieuwetten (o.a. Wet natuurbescherming, Waterwet, Wet bodembescherming en meer)

Milieuvergunningverlening voor inrichtingen

 • Begrippen zoals ‘inrichting’, relatie met ‘bouwwerk’
 • Vergunningplicht
 • Soorten milieuvergunningen
 • Bevoegd gezag

Milieuvergunningverlening voor inrichtingen (vervolg)

 • Vooroverleg en aanvraag
 • Afstemming met andere aanvragen
 • Behandeling van aanvraag
 • Toetsingskader (wettelijk en buitenwettelijk) en beoordeling
 • Inhoud en gelding van de milieuvergunning (voorschriften)

Algemene milieuregels voor inrichtingen (Activiteitenbesluit)

 • Modernisering stelsel van algemene milieuregels voor inrichtingen
 • Overzicht van 8.40-AMvB’s
 • Meldingsplicht (art. 8.41 Wm)
 • Maatwerkvoorschriften
 • Afstemming omgevingsvergunning met meldingenstelsel (art. 8.41a Wm)

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?