Duur: 4 dagen van 9.30 tot 16.30 uur
€ 2.245,- vrijgesteld van BTW
Faciliteiten

 

Milieueffectrapportage voor plannen en projecten

Zelfstandig management van een plan- en projectmilieueffectrapportage procedure (m.e.r.)
  • Werking van het instrument milieueffectrapportage
  • De laatste ontwikkelingen en jurisprudentie
  • De rol van de verschillende betrokken partijen
  • Hoe kan ik efficiënt een milieueffectrapportage opstellen?
  • Hoe werkt een m.e.r.-beoordeling?

Beschrijving

Aanleiding
In de verschillende fasen van een m.e.r.-procedure spelen diverse factoren en belanghebbenden een rol. In de praktijk blijkt dat het niet eenvoudig is om een goed overzicht te krijgen van de gehele procedure en de taken en verantwoordelijkheden van de diverse betrokkenen. Voor het succesvol doorlopen van een milieueffectrapportage is dit echter van cruciaal belang. Onduidelijkheden en onnauwkeurigheden kunnen leiden tot vertragingen in het plan- en besluitvormingsproces en kunnen daardoor consequenties hebben voor de voortgang en de kosten.

Inhoud
Gedurende de cursus worden door verschillende sprekers alle invalshoeken van milieueffectrapportage belicht. De inleidingen en discussies worden afgewisseld met workshops, waarin verschillende keuzemomenten in de stadia van het m.e.r.-proces aan bod komen. Tevens is er ruimte ingebouwd om onderling ervaringen uit te wisselen.

Doelgroep
De cursus 'Milieueffectrapportage voor plannen en projecten' is bestemd voor iedereen die, zowel vanuit de overheid als vanuit het bedrijfsleven, te maken heeft of in de nabije toekomst te maken zal krijgen met milieueffectrapportage. In de praktijk zijn dit vooral medewerkers RO en milieu bij adviesbureaus, gemeenten, omgevingsdiensten, provincies, waterschappen en de rijksoverheid.