Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Milieueffectrapportage voor plannen en projecten

Zelfstandig management van een plan- en project milieueffectrapportage procedure (m.e.r.)

In de verschillende fasen van een milieueffectrapportage (m.e.r.)-procedure spelen diverse factoren en belanghebbenden een rol. In de praktijk blijkt dat het niet eenvoudig is om een goed overzicht te krijgen van de gehele procedure en de taken en verantwoordelijkheden van de diverse betrokkenen. Voor het succesvol doorlopen van een milieueffectrapportage is dit echter van cruciaal belang. Onduidelijkheden en onnauwkeurigheden kunnen leiden tot vertragingen in het plan- en besluitvormingsproces en kunnen daardoor consequenties hebben voor de voortgang en de kosten.

 • Werking van het instrument milieueffectrapportage
 • Aanpak van de verschillende MER-onderdelen
 • Jurisprudentie
 • MER en de Omgevingswet

Inhoud

Gedurende de cursus Milieueffectrapportage worden door verschillende sprekers alle invalshoeken van milieueffectrapportage belicht. Op de eerste  behandelen we de basis en wet- en regelgeving, op de tweede dag gevolgd door de praktijk. De derde dag staat in het teken van jurisprudentie en MER onder de Omgevingswet. De inleidingen en discussies worden afgewisseld met discussies, workshops en casussen. Tevens is er ruimte ingebouwd om onderling ervaringen uit te wisselen.

Voor wie

De cursus ‘Milieueffectrapportage voor plannen en projecten’ is bestemd voor iedereen die, zowel vanuit de overheid als vanuit het bedrijfsleven, te maken heeft of in de nabije toekomst te maken zal krijgen met milieueffectrapportage. In de praktijk zijn dit vooral medewerkers RO en milieu bij adviesbureaus, gemeenten, omgevingsdiensten, provincies, waterschappen en de rijksoverheid.

Cursusdagen

Voorjaar 2019

 • Dinsdag 14 mei
 • Dinsdag 21 mei
 • Dinsdag 28 mei

Najaar 2019

 • Dinsdag 5 november
 • Dinsdag 12 november
 • Dinsdag 19 november

Programma

Dag 1 – Basis en wet- en regelgeving

Inleiding op m.e.r.

 • Wat is m.e.r.?
 • Wat is de juridische status van de m.e.r.-regeling?
 • Waar wordt m.e.r. voor ingezet?
 • Overzicht van de m.e.r.-procedures
 • M.e.r. op verschillende niveaus
 • Rol van de verschillende actoren
 • Werking van het instrument
 • Wat is m.e.r.-beoordeling?

Commissie mer, rolverdeling, initiatiefnemer en bevoegd gezag

Het Besluit-m.e.r.

 • Opbouw en doel van het Besluit
 • Interpretatie en drempelwaarden
 • Wanneer m.e.r.-beoordeling
 • Wanneer m.e.r. voor plannen en besluiten/projecten
 • Plan-m.e.r. plicht in relatie tot Besluit-m.e.r.

Management van het m.e.r. door de initiatiefnemer

 • Hoe wordt een procedure opgestart?
 • Projectorganisatie
 • Overlegstructuur en publieke participatie
 • Contacten met Bevoegd gezag en Commissie-m.e.r.
 • Tips en valkuilen

 

Dag 2 – Tips en trucs, de praktijk

Cruciale stappen bij het opstellen van het Milieueffectrapport (MER) (Aanpak van de verschillende MER-onderdelen)

 • Probleem en doel, beleidskader
 • Gebiedsbeschrijving
 • Effectbeschrijvingen
 • Het gebruik van alternatieven
 • Planoptimalisatie
 • Mitigerende en compenserende maatregelen

Gezondheid, klimaat en landschap en ruimtelijke kwaliteit in MER

Rollenpatronen en de rapportage

 • Rollen van de actoren bij m.e.r.
 • Open versus gesloten planproces
 • Traditionele versus vernieuwende opzet

Presenteren en vergelijken van alternatieven

 • Presentatiemethoden
 • Toepassing multicriteria-analyse (MCA)
 • Gewichten toekennen
 • Vergelijkingsmethoden
 • Voor- en nadelen

De rol van inspraak en van participatie

 • Hoe kijkt de inspreker tegen BG en IN aan in de m.e.r.-procedure?
 • Visie op het instrument (wat levert m.e.r. op?)
 • Mogelijkheid van inbrengen van alternatieven
 • Mogelijkheid voor beïnvloeding van de procedure

M.e.r.-beoordeling

 • Procedure en actoren
 • Product

 

Dag 3 – Jurisprudentie en Omgevingswet

M.e.r.-jurisprudentie en een toelichting op recente juridische ontwikkelingen

 • Geldt er een m.e.r.-plicht?
 • M.e.r.-beoordelingsplicht
 • Inhoud van een MER
 • Doorwerking MER

MER en de Omgevingswet

Casus op gemeentelijk niveau

Docenten

 • drs. J.H.A.M. (Jos) van der Wijst is werkzaam bij de Directie Ecologie van de provincie Noord-Brabant
 • drs. K.M. (Karin) van der Wel is adviseur milieueffectrapportage bij ARCADIS.
 • H.E. (Eric) Dorenbos is HSE manager bij het Nederlandse Aardolie Maatschappij in Assen.
 • mr. drs. G.A.J.M. (Gijs) Hoevenaars is werkgroepsecretaris en jurist bij de Commissie voor de milieueffectrapportage in Utrecht.
 • Drs. E.M. (Ewald) Korevaar is adviseur bij EW Milieu-advies in Utrecht.

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?