Leergang Basis planeconomie en financiële regie bij gebiedsontwikkeling

Basiskennis planeconomie en financiële regie bij ruimtelijke ontwikkelingen

Op vele plekken in ons land vinden in steden, dorpen en het buitengebied, ruimtelijke ontwikkelingen plaats. Bestaand grondgebruik wordt daarbij omgezet naar nieuwe aanwendingen. Dat kan gaan om landbouwgrond, maar ook om verouderde binnenstedelijke locaties. Deze omzetting vraagt een systematische analyse van kosten, opbrengsten, ruimtegebruik, kansen en risico’s. Een overheersende vraag is dan hoe de kosten kunnen worden terugverdiend. Ook wel: hoe kunnen ruimtelijke plannen economisch uitvoerbaar worden gemaakt.

In samenwerking met Stichting Orbiters, een onafhankelijke stichting die kennis en kunde bundelt en deelt rond financiële regie van de gebiedsontwikkeling.

 • Alle benodigde vakinhoudelijke basiskennis voor de planeconoom
 • Technieken om gebiedsontwikkelingen financieel mogelijk maken
 • Op maat gesneden casuïstiek planeconomie

Inhoud

De condities om te komen tot succesvolle ruimtelijke ontwikkelingen veranderen steeds. De overheden concentreren zich meer op een regierol en produceren zelf minder bouwrijpe grond. Er is op veel plaatsen een terugtocht naar de publieke rol gecombineerd met kostenverhaal. Woningbouwcorporaties, ontwikkelaars en beleggers zoeken naar een nieuwe trefzekere rol. De opgave zelf is ook weerbarstig: veel binnenstedelijke locaties vragen om omzetting naar nieuwe functies. De locaties worden gemiddeld genomen kleiner. De tijd van de grote uitleggebieden is gaandeweg voorbij. Maar dat wordt wellicht anders door de recente grote tekorten op de woningmarkt.

Verversing van bestaand stedelijk gebied met bouw in hoge dichtheden is aan de orde. Een combinatie met andere energieopwekking en andere inzichten rond mobiliteit wordt dominanter. Kostenverhaal verschiet van kleur door nieuwe wetgeving. Wij spelen in op de behoefte aan deskundige mensen met kennis en vaardigheden, die weten hoe je voornemens tot ruimtelijke ontwikkelingen vertaalt in werkbare concepten, die ook economische uitvoerbaar zijn.

We stellen de rol van de planeconoom centraal. Die acteert in projectgroep verband of binnen een lijnorganisatie. De functie van planeconoom kent verschillende profielen, omdat het vakgebied ook stevig in ontwikkeling is. Die functieprofielen zijn bijvoorbeeld: penningmeester, poortwachter, creatief meedenker, en leverancier van informatie. We reiken een leergang aan die de pretentie heeft te fungeren als versneller rond kennis en vaardigheden rond planeconomie en aanpalende disciplines. Onze basisopleiding richt zich daarbij op de volgende vragen:

• Welke vorm van ontwikkeling kies ik voor mijn project en waarom?
• Wat is financiële regie, hoe maak ik de juiste berekeningen en aan welke knoppen kan ik draaien?
• Waar zitten de risico’s en hoe ga ik daarmee om?
• Hoe krijg ik visie rond en sturing op het grondproductiebedrijf (particulier of overheid)?
• Wie zijn actoren bij gebiedsontwikkeling?
• Welke mogelijke contractvormen zijn er en wat is de inhoud vanuit de planeconomie?

Dat vergt een stevig fundament aan kennis en vaardigheid rond kosten, opbrengsten, omgaan met rente en inflatie, ruimtegebruik, risicobeheersing en kostenverhaal. Deze leergang legt deze  noodzakelijke en brede grondslag om een gebiedsverandering vanuit financiële bril, adequaat te kunnen bejegenen.

Kortom, we reiken aan:

• De benodigde vakinhoudelijke basiskennis rond de planeconomie met verkenning hoe er mee om te gaan in verschillende stadia
• Gedachten en technieken om gebiedsontwikkelingen financieel (alsnog) mogelijk te maken met oefeningen
• Representatieve voorbeelden en op maat gesneden casuïstiek

De leergang is een samenwerking tussen Berghauser Pont/ Geoplan en de Stichting Orbiters. De Stichting Orbiters is een kennisplatform voor gebiedsontwikkeling.

 

Voor wie

Deze leergang is bestemd voor medewerkers van gemeenten, ontwikkelaars, beleggers, provincies, rijk, corporaties en adviesbureaus die zich bezig houden met ruimtelijke verandering. In het bijzonder gaat het om het kunnen doorgronden van de financiële haalbaarheid van nieuwe gebiedsontwikkelingen. We willen deze basisopleiding in het bijzonder aanbieden en aanbevelen voor vakgenoten die voor het eerst kennis maken met dit vakgebied of die beperkte ervaring willen verbreden.

Een vooropleiding is niet vereist. De leergang is zo opgebouwd dat iedereen eenvoudig moet kunnen aanhaken. Het niveau van de leergang is hbo. De leergang wordt (mits voldoende aanwezig) afgesloten met een certificaat.

Cursusdagen

Start najaar 2022

 • 27 september
 • 11 oktober
 • 8 november
 • 22 november
 • 6 december
 • 20 december 2022
 • 10 januari
 • 24 januari
 • 7 februari 2023

“Waardevolle leergang waarbij alle benodigde vakinhoudelijke kennis planeconomie met de actualiteiten van nu aan bod zijn gekomen.”

Het programma

Het programma bestaat uit 9 dagen (18 dagdelen) die globaal met een 14-daags ritme worden aangeboden. De onderwerpen in de dagdelen zijn:
1. De arena van grondzaken
2. Basisbegrippen in de planeconomie en rekenaanpak ruimtelijke ontwikkelingen
3. Ruimtegebruik in de grondexploitatie
4. De kosten in de grondexploitatie
5. De opbrengsten in de grondexploitatie
6. Basisbegrippen in de planeconomie en rekenaanpak ruimtelijke ontwikkelingen (vervolg)
7. De inkoop van grondposities
8. Vaardigheidstraining rapporteren eerste en tweede deel
9. Inspiratie verbinding planeconomie met duurzaamheid
10. Rol van de planeconoom bij ruimtelijke maatregelen, economische uitvoerbaarheid
11. Vastgoed rekenen ten behoeve van gebiedsontwikkeling
12. Planeconomische input/analyse van overeenkomsten
13. Risicodetectie, risicoverkleining, kansdetectie
14. Kostenverhaal onder (nu) Wro en (straks) Omgevingswet
15. Rol van en aanpak bij marktpartijen
16. Fiscaliteit bij gebiedsontwikkeling

Docenten

De kerndocent van deze leergang is H.G.M. (Harry) Nijland, adviseur en auteur grondexploitatie bij Newland Kennistransfer en bestuurder bij de Stichting Orbiters. Onderstaande gastdocenten verzorgen elk een dagdeel:

 • P. (Peter) van Haasteren is zelfstandig adviseur grondbeleid en bestuurder bij Stichting Orbiters
 • I.R. (Ines) Keetell Homringhausen is jurist bij Kleine Beer en bestuurder bij Stichting Orbiters
 • J. (John) Westrik is ruimtegebruikdeskundige en associate professor bij Universiteit Delft
 • R. (Radboud) Ammerlaan is adviseur planeconomie bij OHG OostNL
 • E. (Erik) de Leve is adviseur gronduitgifteprijsbeleid bij Stec groep
 • C. (Carola) Schloffer is planeconoom bij  de gemeente Apeldoorn
 • D. (David) Wattjes is adviseur risicomanagement bij de gemeente Amsterdam
 • M. (Myrthe) Hinskens is fiscaal adviseur bij EY
 • A. (Arnoud) Ashouwer is zelfstandig adviseur grondzaken
 • F. (Frida) Hoekman is projectontwikkelaar bij VanWonen
 • C. (Chantal) Robbe is adviseur vastgoedberekeningen bij Stadkwadraat
 • J. (Janneska) Spoelman is adviseur duurzaamheid bij de Hogeschool Rotterdam
 • B. (Barbara) Bakker-Kramer is  planeconoom bij de gemeente Alkmaar
 • M. (Maurice) Schenk is partner bij Akro Consult
 • D. (Dorine) Schippers is copywriter

Leerlijn financiële regie bij gebiedsontwikkeling

De leergang Basis planeconomie en financiële regie is onderdeel van een leerlijn bestaande uit twee leergangen:

De drie leergangen vormen samen een leerlijn. De basis leergang is hierbij de onderbouw en richt zich op het behandelen van het financiële instrumentarium voor gebiedsontwikkeling in de volle breedte. De twee andere leergangen sluiten hierop aan. De leergang Regie op waardevolle gebiedsontwikkeling behandelt thema’s en trends vanuit het fundament dat bij de eerstgenoemde leergang is gelegd. De Leergang Regie op overheidsvastgoed gaat in op het beheer, kosten en opbrengsten van overheidsvastgoed. Meer weten? Neem contact op met onze studieadviseur of kijk op de website geoplan.nl/leergangregie. Bekijk hieronder de video waarin de verschillen en overeenkomsten verder worden uitgelegd.

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?