Leergang Basis planeconomie en financiële regie bij gebiedsontwikkeling

Basiskennis planeconomie en financiële regie bij ruimtelijke ontwikkelingen

Op vele plekken in ons land vinden gebiedsontwikkelingen plaats. Bestaand grondgebruik wordt daarbij omgezet naar nieuwe aanwendingen. Dat kan gaan om landbouwgrond maar ook om verouderde binnenstedelijke locaties. Deze omzetting vraagt veel energie en geld. Een overheersende vraag is dan hoe de kosten kunnen worden terugverdiend. Of: hoe kunnen ruimtelijke plannen economisch uitvoerbaar worden gemaakt.

 • Alle benodigde vakinhoudelijke basiskennis voor de planeconoom
 • Technieken om gebiedsontwikkelingen financieel mogelijk maken
 • Op maat gesneden casuïstiek planeconomie

Inhoud

Dat vraagt een stevig fundament aan kennis en vaardigheid rond kosten, opbrengsten, omgaan met rente en inflatie, ruimtegebruik, risicobeheersing en kostenverhaal. Deze leergang legt de noodzakelijke en brede grondslag om deze onderwerpen adequaat te kunnen bejegenen. De condities om te komen tot succesvolle ruimtelijke ontwikkelingen veranderen steeds. De overheden concentreren zich meer op een regierol en produceren zelf minder bouwrijpe grond. Er is een terugtocht naar de publieke rol gecombineerd met kostenverhaal.

Woningbouwcorporaties, ontwikkelaars en beleggers zoeken naar een nieuwe trefzekere rol. De opgave zelf is ook weerbarstig: veel binnenstedelijke locaties vragen om omzetting naar nieuwe functies. De locaties worden gemiddeld genomen kleiner. De tijd van de grote uitleggebieden is gaandeweg voorbij.

Verversing van bestaand stedelijk gebied met bouw in hoge dichtheden is actueel. Combinatie met andere energieopwekking en andere inzichten rond mobiliteit wordt dominanter. Kostenverhaal verschiet van kleur door nieuwe wetgeving. Wij spelen in op de behoefte aan deskundige mensen met kennis en vaardigheden, die weten hoe je voornemens tot ruimtelijke ontwikkelingen vertaalt in werkbare concepten, die ook economische uitvoerbaar zijn.

We stellen de rol van de planeconoom centraal. Die acteert in projectgroepverband of binnen een lijnorganisatie. De functie van planeconoom kent verschillende profielen, omdat het vakgebied stevig in ontwikkeling is. Die functieprofielen zijn bijvoorbeeld: penningmeester, poortwachter, creatief meedenker en leverancier van informatie. We reiken een leergang aan die de pretentie heeft te fungeren als versneller rond kennis en vaardigheden rond planeconomie en aanpalende disciplines. Onze basisopleiding richt zich daarbij op de volgende vragen:

 • Welke vorm van ontwikkeling kies ik voor mijn project en waarom?
 • Wat is financiële regie, hoe maak ik de juiste berekeningen en aan welke knoppen kan ik draaien?
 • Waar zitten de risico’s en hoe ga ik daarmee om?
 • Hoe krijg ik visie rond en sturing op het grondproductiebedrijf (particulier of overheid)?
 • Wie zijn actoren bij gebiedsontwikkeling
 • Welke mogelijke contractvormen zijn er waarmee we tref­zeker kunnen sturen

De leergang is een samenwerking tussen Geoplan en Orbiters. Orbiters is een kennisplatform voor gebiedsontwikkeling.

Voor wie

Deze opleiding Planeconomie is bestemd voor medewerkers van gemeenten, provincies, Rijk, corporaties en adviesbureaus die zich bezig houden met ruimtelijke verandering. Daarnaast is de leergang zeer geschikt voor mensen die als planeconoom aan het werk gaan en een vliegende start in het vakgebied willen maken. In het bijzonder gaat het om het kunnen doorgronden van de financiële haalbaarheid van nieuwe gebiedsontwikkelingen.

De opleiding is bijzonder geschikt voor mensen die de basisvaardigheid wensen eigen te maken rond de planeconomie. Een vooropleiding is niet vereist. De leergang is zo opgebouwd dat iedereen eenvoudig moet kunnen aanhaken. Het niveau van de opleiding is hbo.

Cursusdagen

Voorjaar 2020

 • donderdag 5 & 19 maart
 • donderdag 2, 9 & 16 april
 • donderdag 14 & 28 mei
 • donderdag 11 & 25 juni

Het programma

Hieronder vindt u een opsomming van het programma dat bestaat uit 16 dagdelen. Voor de inhoud van het gehele programma verwijzen wij u graag naar de brochure.

Introductie leergang Planeconomie
Rekenen aan ruimtelijke ontwikkelingen
 • Ruimtegebruik in de grondexploitatie
 • De kosten in de grondexploitatie
 • De opbrengsten in de grondexploitatie
 • Twee rekenoefeningen
Proces en omgeving van ruimtelijke ontwikkeling
 • De inkoop
 • Ruimtelijke maatregelen, economische uitvoerbaarheid
 • Vastgoedrekenen ten behoeve van gebiedsontwikkeling
 • Planeconomische essentie in uitgifteovereenkomsten
 • Risicodetectie, risicoafdrijving
 • Kostenverhaal
Capita selecta
 • Marktpartijen
 • Fiscaliteit
 • Gemeente en provincie
 • Artikel of beleidsadvies schrijven
Afsluitende excursie

Docenten

 • P. (Peter) van Haasteren is planeconoom en bestuurder bij Stichting Orbiters
 • I.R. (Ines) Keetell Homringhausen is jurist en bestuurder bij Stichting Orbiters
 • G. (Guido) Mertens is grondbeleidsadviseur en bestuurder bij Stichting Orbiters
 • H.G.M. (Harry) Nijland is oprichter en adviseur bij Stichting Orbiters
 • J. (John) Westrik is associate professor bij Universiteit Delft
 • R. (Radboud) Ammerlaan is adviseur planeconomie bij Royal HaskoningDHV
 • E. (Erik) de Leve is consultant bij Stec groep
 • C. (Carola) Schloffer is planeconoom bij  de gemeente Apeldoorn
 • M. (Marco) Elshof is projectleider gebiedsontwikkeling bij de gemeente Deventer
 • S. (Sjoerd) Blokpoel is adviseur risicomanagement bij de gemeente Amsterdam
 • M. (Myrthe) Hinskens is fiscaal adviseur bij EY
 • A. (Arnoud) Ashouwer is teammanager grondzaken bij de gemeente Kampen
 • C. (Chantal) Robbe is adviseur vastgoedberekeningen bij Stadkwadraat

Leerlijn financiële regie bij gebiedsontwikkeling

De leergang Basis planeconomie en financiële regie is onderdeel van een leerlijn bestaande uit twee leergangen:

De basisleergang is hierbij de onderbouw en richt zich op het behandelen van het financiële instrumentarium voor gebiedsontwikkeling in de volle breedte. De andere leergang, Regie op waardevolle gebiedsontwikkeling, sluit hierop aan en behandelt thema’s en trends vanuit het fundament dat bij de eerstgenoemde leergang is gelegd. Meer weten? Bekijk hieronder de video waarin de verschillen en overeenkomsten verder worden uitgelegd.

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?