Duur: 5 dagen van 9.30 tot 16.30 uur
€ 2645 vrijgesteld van BTW
Faciliteiten

 

Leergang Omgevingsrecht (Milieu- en RO-recht)

De juridische invulling én dagelijkse praktijk van het omgevingsrecht inclusief vooruitblik naar de Omgevingswet.
  • Wabo, Bor en Activiteitenbesluit
  • Alle milieuthema’s aan bod
  • Wro op hoofdlijnen en doorwerking
  • Overzicht over het gehele omgevingsrecht
  • Focus op doorwerking milieu in RO

Beschrijving

Overheden en ondernemers zijn nauw en intensief betrokken bij de ontwikkeling, uitvoering, naleving en handhaving van de deelgebieden binnen het omgevingsrecht: ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht, waterbeheerrecht en natuurbeschermingsrecht. Dikwijls ontbreekt daarom het overzicht. Hoe steekt het systeem van regulering van bedrijven en gebieden in elkaar? Wat zijn de belangrijkste milieu, water- en natuurnormen en hoe werken die door in het ruimtelijk bestuursrecht? En hoe ziet e.e.a. eruit als de Omgevingswet in werking treedt?

Inhoud
De Leergang Omgevingsrecht gaat in op het geldende omgevingsrecht, zodat u weet waarom u en uw collega’s altijd op een bepaalde manier te werk gaan of zouden moeten gaan. Op elk gebied wordt ook vooruitgekeken naar de komende Omgevingswet.

U krijgt kennis en vaardigheden aangereikt met betrekking tot onder meer:
• de plaats van milieu-, waterbeheer-, natuur- en ruimtelijke ordeningsrecht in het omgevingsrecht
• de onderlinge samenhang tussen de diverse deelgebieden
• het systeem van regulering van inrichtingen ingevolge de Wabo (omgevingsvergunning) en hoofdstuk 8 van de Wet milieubeheer (Activiteitenbesluit)
• het systeem van regulering van de ruimte (locaties) ingevolge de Wet ruimtelijke ordening
• relevante milieu- water- en natuurthema's en -normen die hun juridische grondslag hebben in de diverse hoofdstukken van de Wet milieubeheer en in bijzondere milieuwetten en -regels
• regeling van de milieueffectrapportage
• doorwerking van relevante milieu- en natuurthema's en -normen in de ruimtelijke ordening
• overeenkomsten én verschillen met de nieuwe Omgevingswet

Doelgroep
De Leergang Omgevingsrecht is bestemd voor mensen die min of meer dagelijks en intensief werkzaam zijn binnen het Omgevingsrecht, maar die onvoldoende kennis hebben van (onderdelen van) het wetgeving op het gebied van milieu, het water, natuurbeschermingen het ruimte alsmede de samenhang tussen deze rechtsgebieden of die hun kennis hieromtrent willen opfrissen.

Ten denken valt aan:
- medewerkers van Omgevingsdiensten en andere overheden zoals gemeenten, provincies en waterschappen, zoals beleidsmedewerkers, juristen, vergunningverleners, toezichthouders en handhavers.
- Mensen uit het bedrijfsleven, zoals KAM-managers, adviseurs en advocaten.