Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Leergang omgevingsrecht (Milieu- en RO-recht)

Overzicht van het omgevingsrecht inclusief vooruitblik naar de Omgevingswet

Het omgevingsrecht regelt de omgeving waarin wij leven. Het gaat over milieu, water, natuur en ruimtelijke ordening. Een dynamisch rechtsgebied dat steeds verandert. Het is dus belangrijk om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. De Leergang Omgevingsrecht gaat in op de juridische invulling en dagelijkse praktijk van het omgevingsrecht, inclusief vooruitblik naar de nieuwe Omgevingswet.

 • Wabo, Bor en Activiteitenbesluit
 • Alle milieuthema’s aan bod (ruimtelijk en locatiegebonden)
 • Onderzoek, MER, toetsing en borging

Inhoud

Overheden en ondernemers zijn meestal nauw betrokken bij één van de deelgebieden van het omgevingsrecht: het ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht, waterbeheerrecht of natuurbeschermingsrecht. Vaak ontbreekt het overzicht. Hoe steekt de regulering van bedrijven en gebieden in elkaar? Wat zijn de belangrijkste milieu, water- en natuurnormen? Hoe werken die door in het ruimtelijk bestuursrecht? Hoe ziet dit plaatje eruit als de Omgevingswet in werking treedt?

De Leergang Omgevingsrecht biedt samenhang tussen deze deelgebieden. We behandelen het nu geldende omgevingsrecht. Maar we kijken ook vooruit naar de komende Omgevingswet. Ten opzichte van de Basiscursus Omgevingsrecht is deze leergang een verbreding. U leert de hoofdlijnen van:

 • De plaats van milieu-, waterbeheer-, natuur- en ruimtelijk ordeningsrecht in het omgevingsrecht
 • Het systeem van regulering van inrichtingen volgens de Wabo en het Activiteitenbesluit
 • Het systeem van regulering van locaties volgens de Wet ruimtelijke ordening
 • Relevante milieu- water- en natuurnormen en hun juridische grondslag
 • Regeling van de milieueffectrapportage
 • Doorwerking van relevante milieu- en natuurthema’s en -normen in de ruimtelijke ordening
 • Overeenkomsten en verschillen met de nieuwe Omgevingswet

Voor wie

De Leergang Omgevingsrecht is bestemd voor mensen die in het omgevingsrecht werken, maar die te weinig weten over bepaalde wetgeving op het gebied van milieu, water, natuurbescherming en het ruimtelijke ordening. Zoals medewerkers omgevingsdiensten, beleidsmedewerkers, juristen, vergunningverleners, toezichthouders en handhavers bij overheden. De leergang is ook geschikt voor mensen uit het bedrijfsleven, zoals KAM-managers, adviseurs en advocaten.

Cursusdagen

Voor meer informatie, neem contact op

Het programma

Hieronder vindt u een korte samenvatting van het programma. Voor het gehele programma verwijzen wij u graag naar de brochure.

Dag 1 – Algemene inleiding en kernbepalingen van het omgevingsrecht

 • Vergunningen en/of algemene regels voor inrichtingen (Wabo en Wm)
 • Ruimtelijk Ordeningsrecht (Wro en Wabo)

Dag 2 – Milieuthema’s met een ruimtelijk karakter

 • Geluidhinder en trillingen
 • Luchtkwaliteit
 • Externe veiligheid

Dag 3 – Milieuthema’s met locatie gebonden karakter

 • Afvalstoffenbeheer
 • Bodembescherming en – sanering
 • Duurzame energie

Dag 4 – Water- en Natuurthema’s en – normen

 • Waterbeheer
 • Natuurbescherming

Dag 5 – Onderzoek, MER, toetsing en borging

 • Onderzoek (algemeen)
 • Vermindering onderzoekslasten bevoegd gezag
 • Milieueffectrapportage
 • Toetsing en beoordeling van aanvragen
 • Borging van milieumaatregelen en – voorzieningen

Docenten

 • mr. drs. H.A. (Erika) Samuels Brusse-van der Linden is advocaat bij Source te Amsterdam.
 • ing. E. (Ed) Goudriaan is adviseur geluid bij LBP Sight te Nieuwegein.
 • Dr. D.J. (Dirk Jan) Simons is adviseur milieu en RO bij LBP Sight te Nieuwegein.
 • mr. P. (Peter) de Putter is directeur/senior-adviseur bij Sterk Consulting BV in Leiden. Helpt op dit moment waterwetgeving inbouwen in de Omgevingswet.
 • mr. K. (Katrien) Winterink is advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. in Den Haag.
 • T. (Thijs) van Rossum Bsc is adviseur omgevingsrecht bij LBP Sight te Nieuwegein.
 • mr. E.T. (Eelco) de Jong is advocaat bij Zypp advocaten in Arnhem.

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?