Duur: 1 dag van 9.30 tot 16.30 uur en een halve dag van 09:30-12:30 uur
€ 1115 vrijgesteld van BTW
Faciliteiten

 

Kwetsbare groepen in de wijk; over draagkracht en draaglast

Kansrijk verbinden van het sociale en fysieke domein
  • Zeer geschikt als incompanycursus met uw collega's sociaal domein!
  • Handvatten voor integrale ruimtelijke ontwikkeling
  • Verbinding tussen ruimtelijke ontwikkeling en sociaal domein
  • Ruimte voor eigen casuïstiek
  • Gevolgen decentralisaties zorg, welzijn en Wmo
  • Scheiden van wonen en zorg
  • Lokale verantwoordelijkheid voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang

Beschrijving

Nieuwe groepen in de wijk
Door de veranderingen in zorg en welzijn (decentralisaties, beschermd wonen en maatschappelijke opvang, langer thuis wonen), wordt de noodzaak van gebiedsgericht en integraal werken steeds groter. Denk hierbij ook aan sociale wijkteams en vrijwillige inzet van bewoners. Door de scheiding van wonen en zorg en ook de vergrijzing blijven meer mensen langer zelfstandig in hun eigen huis en hun eigen wijk wonen. Vanwege de extramuralisering stromen ook mensen met ggz-problematiek uit een intramurale voorziening beschermd wonen of maatschappelijke opvang naar de wijken. Een nieuwe groep die ook huisvesting en zorg nodig heeft, is die van de statushouders.

Draagkracht en draaglast van de wijk
De vraag naar verzorging, verpleging en begeleiding in eigen huis neemt toe. Maar ook voor de wijk zouden er zaken moeten veranderen. Moet de wijk niet beter en veiliger ingericht worden voor (veel) oudere en kwetsbare mensen en mensen met beperkingen? Wijken met veel sociale huurwoningen waar deze doelgroepen wonen dan wel neerstrijken, zijn doorgaans niet de sterkste wijken. Aandacht voor wat de wijk aan kan, is dan ook essentieel.

Gevolgen voor gebiedsontwikkeling
Al deze ontwikkelingen hebben onder andere effect op de vraag naar de (bestaande) woningvoorraad, de welzijns- en zorgvoorzieningen in de wijk, (leegstand van) het zorgvastgoed, leefbaarheid en ook de inrichting van de openbare ruimte. De samenwerking tussen gemeente, woningcorporaties en zorg-/welzijnsorganisaties én niet te vergeten de wijkbewoners wordt hierdoor intensiever.

Meer kennis van de ontwikkelingen binnen het sociale domein is dan ook nodig voor gebiedsontwikkeling anno nu. En vice versa zouden medewerkers en projectleiders op gebied van zorg, welzijn en Wmo ook meer moeten weten over de veranderingen in de gebiedsontwikkeling.

Inhoud
Tijdens de cursus gaan we in op de consequenties van de belangrijkste beleidswijzigingen op het sociale domein en de consequenties voor de gebouwde omgeving op korte en lange termijn. We laten zien hoe anderen in het land deze integrale opgave aanpakken. Vervolgens verkennen we de casussen van cursisten. Bijvoorbeeld: wat betekent de scheiding voor wonen en zorg voor het woonbeleid en de samenwerking/afspraken tussen gemeenten en corporaties? Wat is de meerwaarde van ‘eigen kracht van de burger’ voor de (her)inrichting en het beheer van de openbare ruimte? Wat kan de wijk bieden en wat kan de wijk aan?

In de middag gaan we verder met de concretisering van de sociaalfysieke vraagstukken aan de hand van casussen van de cursisten. We werken een casus samen verder uit. Waar zitten de mogelijkheden qua inhoud en organisatie? Wat is haalbaar gezien de context?

Aan het einde van de cursusdag krijgen de deelnemers een werkopdracht mee om een kansrijke verbinding tussen het sociaal en fysiek domein vorm te geven. In de periode tussen de cursusdag en de terugkomdag krijgen de deelnemers de tijd om hiermee aan de slag te gaan. Op de terugkomdag bespreken we deze opdracht: waar liepen de deelnemers tegenaan en hoe kan dit worden opgelost? Wat gaat al goed en wat kan beter?

Doelgroep
De cursus is bestemd voor:

  • Medewerkers/projectleiders wonen en/of RO en/of welzijn/zorg van gemeenten
  • Beleidsmedewerkers/projectleiders van woningcorporaties