Klimaatbestendige ruimtelijke inrichting

Aantrekkelijke en leefbare steden en dorpen in relatie tot klimaatbestendige inrichting

Water en in het bijzonder waterveiligheid staat al lang hoog op de politieke agenda. Veranderingen in klimaat zorgen dat waterveiligheid, wateroverlast, hitte en droogte nadrukkelijk een plaats krijgen op die agenda. Alle betrokken deskundigen beseffen dat een klimaatbestendige inrichting, dus een goede afstemming tussen enerzijds water, droogte en hitte  en anderzijds ruimte, essentieel is voor de leefbaarheid en vitaliteit van gebieden nu en in de toekomst.

 • Kennis van het ruimtelijk planproces en gebiedsontwikkeling
 • Waterveiligheid, wateroverlast, droogte en hitte
 • Gevolgen Omgevingswet voor klimaatbestendige inrichting
 • Een offensieve klimaatstrategie: werken vanuit kansen
 • Slimme strategieën voor een klimaatbestendig bebouwd gebied

Inhoud

Het effect van voortgaande verstedelijking (verdichting en verharding) op de leefbaarheid en vitaliteit van steden en dorpen is minstens zo sterk als de invloed van veranderingen in het klimaat (piekbuien, langere perioden van droogte, etc). Opgeteld stelt dit gemeenten voor pittige opgaven om stad en dorp klimaatbestendig en leefbaar in te richten.

In deze cursus leert u hoe u vanaf het prille begin tot aan de realisatie van een ruimtelijk plan kunt zorgen dat op een kansgerichte wijze met klimaataspecten wordt omgegaan. Ook kijken we naar de betekenis van de Omgevingswet voor een klikmaatbestendige inrichting.

De volgende vragen komen verder aan bod: Bij wat voor een inrichtings- en ontwikkelingsvraagstukken komen welke klimaatthema’s aan de orde? Hoe breng je vakkennis in of hoe ga je om met specialistische kennis  in een complex en dynamisch proces dat ruimtelijke ontwikkeling heet?

Voor wie

De cursus is bedoeld voor (beleids)medewerkers ruimte, water, groen en gezondheid van gemeenten, waterschappen en provincies, die in planontwikkeling en projecten werken aan klimaatbestendige oplossingen, die bijdragen aan de kwaliteit van gebieden. Verder voor medewerkers van adviesbureaus en andere organisaties belast met  ruimtelijk ontwerp,  inrichting en klimaat.

Cursusdagen

Voorjaar 2020

 • donderdag 11 juni
 • donderdag 18 juni

Programma

Dag 1

Cultuurvergelijking

 • Cultuurverschillen: overbruggen van denk- en werkwijzen
 • Wat betekent de Omgevingswet voor een adviseur klimaatbestendige inrichting?

 Ruimtelijke planvorming en gebiedsontwikkeling

 • Kenmerken van het proces
 • Vijf principes voor een duurzame en klimaatbestendige inrichting

 De rol van klimaat in gebiedsontwikkeling

 • Klimaatadaptatie en resilience in bebouwd gebied
 • Het kennisfundament; wat moet je weten?
 • (Wettelijke) verantwoordelijkheden
 • De rolverdeling
 • Hoe stel je het ambitieniveau vast? En hoe hou je dit vast?
 • Het samenspel in het ontwerpproces
 • Welke methodes kun je gebruiken?

Workshop

Dag 2

Praktijkvoorbeelden

 • Waar loop je als ontwerper tegenaan als het gaat om een klimaatbestendige inrichting?
 • Wat betekent dit voor de samenwerking tussen klimaatdeskundigen en ruimtelijke ontwerpers?
 • Praktijkvoorbeelden

 Van strategie naar uitvoering

 • Slimme financiering
 • Wat is rendement?
 • Meerwaarde en verdienmodellen
 • Welke hulpmiddelen kun je gebruiken

Spel ‘Stedelijk evenwicht’

Docenten

 • H. (Henk) Puylaert is adviseur gebiedsontwikkeling en partner bij H2Ruimte in Rotterdam.
 • ir. H (Hilke) Floris is landschapsarchitect / DGA bij Hosper NL BV in Haarlem.
 • ir. S. (Stijn) van Liefland is eigenaar van Liefland Milieuadvies in Delft.
 • ir. C. (Cees-Anton) van den Dool is werkzaam als dakgraaf bij Metropolder Company in Rotterdam.

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?