Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Gemeentelijk waterbeheer juridisch bekeken

Relatie tussen water, ruimtelijk ordening en bouwen

Gemeentelijk Waterbeheer treedt steeds meer op de voorgrond. Gemeenten zullen rekening moeten gaan houden met droge zomers, maar ook met piekbuien en periodes van wateroverlast. Deze overvloed of juist gebrek aan water kan leiden tot de nodige problemen. Denk daarbij aan schade door ondergelopen kelders of andere schade door piekbuien. Ook kunnen droogte en een lage grondwaterstand problemen veroorzaken, zoals aantasting van funderingen van woningen of zettingsschade.

  • Zorgplichten gemeente
  • Verantwoordelijkheden gemeenten, waterschappen en particulier
  • Relatie water, RO en bouwen

Inhoud

Rijkswaterstaat en de waterschappen zijn de waterbeheerders in Nederland. Maar dat betekent niet dat de gemeente en de provincie geen verantwoordelijkheid hebben in een goed waterbeheer. Aan beide partijen zijn specifieke taken toebedacht.

De gemeente heeft bijvoorbeeld zorgplichten voor de riolering, hemelwater en grondwater. Ook de burger heeft een verantwoordelijkheid voor het eigen perceel en bouwwerk. Als bijvoorbeeld een kelder onderloopt, is de gemeente dan verantwoordelijk of de burger? Waar liggen hier de grenzen en de plichten van deze partijen, zowel in bestaande bouw als bij nieuwbouw? Goed waterbeheer heeft verder raakvlakken met bouwen en ruimtelijke ordening. Bijvoorbeeld op de manier waarop gronden worden bestemd en straten worden aangelegd. Hoe houden we hierin rekening met het water? Ook is het belangrijk om een bouwwerk of een wijk goed te beheren als het eenmaal staat.

Voor wie

In de cursus Gemeentelijk Waterbeheer juridisch bekeken gaan we in op al deze aspecten. We behandelen de drie gebieden waar de gemeente een zorgplicht heeft: de rioleringszorgplicht, de zorgplicht voor hemelwater en voor grondwater. We gaan in op wat de deze zorgplichten voor de gemeente inhouden en hoe deze zich verhouden tot de zorgplichten van waterschappen, burgers en bedrijven. Ook kijken we naar de relatie water en ruimtelijke ordening. Hoe kan een gemeente in de bestemming van gronden al rekening houden met de rol van water en wat is de verantwoordelijkheid van de gemeente hierin? Hoe kan bijvoorbeeld klimaatadaptatie hierin worden geborgd?

Het programma

  • Verantwoordelijkheden van de gemeente
  • Rioleringszorgplicht
  • Zorgplicht voor hemelwater
  • Zorgplicht voor grondwater
  • Verhouding zorgplicht met waterschappen, burgers en bedrijven
  • Relatie water, ruimtelijke ordening en bouwen

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?