Geluid bij bedrijven

Het beoordelen van geluid veroorzaakt door bedrijven

Een groot deel van de bedrijven valt voor geluidregels onder het Activiteitenbesluit en straks vanuit het Besluit Kwaliteit Leefomgeving. Voor andere geldt de vergunningenplicht. Of bedrijven nu in een woonwijk liggen of op een industrie­terrein, de geluiduitstraling is onderworpen aan strikte en vaak ingewikkelde regelgeving.

 • Maatwerk en vergunningverlening
 • Beoordelen van akoestische rapporten
 • Geluidregels uit het Activiteitenbesluit
 • Doorkijk naar de geluidregelgeving in de Omgevingswet
 • Representatieve bedrijfssituatie en Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai

Inhoud

Voor luidruchtige bedrijven kennen we in Nederland speciaal ingerichte industrieterreinen met een geluidzone. Zowel bedrijven als de overheid dienen goed op de hoogte te zijn van deze regels en hoe zij die moeten toepassen.

Met de komst van de Omgevingswet verandert er veel op het gebied van de geluidregelgeving. In Nederland valt een groot deel van de bedrijven voor geluidregels onder het Activiteitenbesluit en straks vanuit  het Besluit Kwaliteit Leefomgeving. Voor andere geldt de vergunningenplicht. Of het nu om een melding of een vergunningaanvraag gaat; geluid speelt hier een belangrijke rol in. Meestal in de vorm van een gedetailleerd akoestisch onderzoek en een serieuze afweging voor het verbinden van voorschriften of stellen van maatwerk.

Deze cursus gaat dieper in op het thema geluid in relatie tot ­bedrijven en in het bijzonder tot de regelgeving nu en straks onder de Omgevingswet. Handhaving en het voorkomen van geluidoverlast door maatregelen komt eveneens aan de orde. Uitgebreid wordt stilgestaan bij de regelgeving op basis van de Wet milieubeheer en in het bijzonder het instrument geluidzonering uit de Wet geluidhinder en hoe dit straks onder de Omgevingswet geregeld is.

Zoals vaak door cursisten verzocht, wordt ook het beoordelen van akoestische rapporten behandeld. Hoe kunnen we zo’n rapport snel en begrijpelijk lezen? Wat is belangrijk en wat niet? Zowel uit het oogpunt van het bedrijf dat zo’n onderzoek moet laten uitvoeren als uit dat van de overheid die het rapport moet beoordelen. Daarbij wordt eveneens aandacht besteed aan de communicatie tussen bedrijf, overheid en adviesbureau.

Kun jij antwoord geven op deze vragen?

De cursus is opgezet als verdiepingscursus. Van de deelnemer wordt verwacht deel te hebben genomen aan de basiscursus geluid, of een vergelijkbaar kennisniveau. Zo kan de deelnemer zonder problemen de volgende vragen beantwoorden:

 • Welke van de twee is een geluidgevoelige bestemming: een school of een kantoorgebouw en waar kan ik dat vinden?
 • Zijn er binnen mijn gemeente gezoneerde industrieterreinen en, zo ja, wie is de zonebeheerder?
 • Ligt ons bedrijf wel of niet op een gezoneerd industrieterrein?
 • Hoeveel dB wordt muziekgeluid zwaarder beoordeeld dan overig industrielawaai?
 • Is 50 dB + 50 dB = 53 dB of 100 dB en waarom?
 • Waar is “HMRI 1999” een afkorting van?

Vind je bovenstaande vragen nog lastig te beantwoorden en ben je meer opzoek naar een basiscursus? Kijk dan eens naar onze Basiscursus Geluid.

Voor wie

De cursus wordt georganiseerd voor (KAM/HSE)medewerkers van bedrijven, VTH-medewerkers bij gemeente en provincie en technische medewerkers milieu en ruimtelijke ordening werkzaam bij omgevingsdiensten, gemeenten en provincies. Ook is de cursus interessant voor werknemers van (akoestische) adviesbureaus en juristen of beleidsmedewerkers.

Van de deelnemer wordt verwacht deel te hebben genomen aan de Basiscursus Geluid, of een vergelijkbaar kennisniveau te hebben.

Cursusdagen

Voorjaar 2021

 • Data volgen binnenkort

Programma

 • Representatieve bedrijfssituatie en Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai
 • Algemene geluidsaspecten uit Activiteitenbesluit en Omgevingswet
 • Doorkijk naar de geluidregelgeving in de Omgevingswet
 • Grenswaarden en geluidsvoorschriften
 • Akoestisch rapport en communicatie
 • Maatwerk en vergunningverlening
 • Wettelijke eisen en modelleren
 • Geluid en trillingen
 • Windturbines
 • Zonebeheer

Docenten

 • drs. R. (Reinier) Balkema is milieuadviseur geluid van Dienst Stadsontwikkeling bij de Gemeente Utrecht
 • ing. E. (Ed) Goudriaan is adviseur geluid bij LBP Sight te Nieuwegein
 • E. (Rick) Huizinga is senior adviseur geluid en vergunningen bij Royal Haskoning DHV in Amersfoort.
 • ing. A.G. (Gerard) van Kempen is senior sectormanager industrie, verkeer & milieu bij DGMR in Drachten

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?