Duur: 2 dagen van 9.30 tot 16.30 uur
€ 1.445,- vrijgesteld van BTW
Faciliteiten

 

Geluid bij bedrijven

Deze cursus gaat dieper in op het beoordelen van geluid veroorzaakt door bedrijven.
  • Toepassing en gebruik van de geluidregels uit het Activiteitenbesluit
  • Beoordelen van akoestische rapporten
  • Handhaving en geluidreducerende maatregelen
  • Met doorkijkjes naar de Omgevingswet

Beschrijving

Aanleiding
Of bedrijven nu in een woonwijk liggen of op een industrieterrein, de geluiduitstraling is onderworpen aan strikte en vaak ingewikkelde regelgeving. Voor luidruchtige bedrijven kennen we in Nederland speciaal ingerichte industrieterreinen voorzien van een geluidzone. Hiervoor geldt vaak een complex systeem van zonebeheer en geluidruimtereserveringen. Het plannen van industriële uitbreiding of het realiseren van woningen binnen de zone is gebonden aan complexe regels.

Maar ook bedrijven die dicht bij de woonbebouwing liggen krijgen te maken met strikte regels. Zowel bedrijven als de overheid dienen goed op de hoogte te zijn van deze regels en hoe zij die moeten toepassen. Vooral met de komst van de Omgevingswet verandert het een en ander.
In Nederland valt een groot deel van de bedrijven voor geluidregels onder het Activiteitenbesluit en voor andere geldt de vergunningenplicht. Of het nu om een melding of een vergunningaanvraag gaat; geluid speelt hier een voorname rol in. Meestal in de vorm van een complex akoestisch onderzoek en een serieuze afweging voor het stellen van voorschriften of maatwerk.

Inhoud
Deze verdiepingscursus gaat verder in op het geluid veroorzaakt door bedrijven en in het bijzonder de regelgeving op basis van het Activiteitenbesluit en vergunningverlening. Handhaving en het voorkomen van geluidoverlast door maatregelen komt eveneens aan de orde. Uitgebreid wordt stilgestaan bij de regelgeving op basis van de Wet milieubeheer (Handreiking industrielawaai en vergunningverlening) en in het bijzonder het instrument geluidzonering uit de Wet geluidhinder.

Zoals vaak door cursisten verzocht, wordt ook het beoordelen van akoestische rapporten behandeld. Zowel uit het oogpunt van het bedrijf dat zo’n onderzoek moet laten uitvoeren als uit dat van de overheid die het rapport moet beoordelen. Daarbij is eveneens aandacht voor de communicatie tussen bedrijf, overheid en akoestisch adviesbureau.

Doelgroep
De cursus wordt georganiseerd voor (KAM/HSE)medewerkers van bedrijven, medewerkers bij gemeente en provincie betrokkenen bij geluidregelgeving (vergunningen en handhaving) en technische medewerkers milieu en ruimtelijke ordening werkzaam bij omgevingsdiensten, gemeenten en provincies.  Tevens is de cursus interessant voor merknemers van akoestische adviesbureaus en juristen of beleidsmedewerkers die zich verder willen verdiepen in de regelgeving op het gebied van industrielawaai.

De cursus is opgezet als verdiepingscursus. Van de deelnemer wordt verwacht deel te hebben genomen aan de basiscursus geluid, of een vergelijkbaar kennisniveau. Zo kan de deelnemer zonder problemen de volgende vragen beantwoorden:

• Zijn er binnen mijn gemeente gezoneerde industrieterreinen en, zo ja, wie is de zonebeheerder?
• Ligt ons bedrijf wel of niet op een gezoneerd industrieterrein?
• Is 50 dB + 50 dB = 53 dB of 100 dB en waarom?
• Welke van de twee is een geluidgevoelige bestemming: een school of een kantoorgebouw en waar kan ik dat vinden?
• Waar is "HMRI 1999" een afkorting van?
• Hoeveel dB wordt muziekgeluid zwaarder beoordeeld dan overig industrielawaai?