Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Geluid bij bedrijven

Deze cursus gaat dieper in op het beoordelen van geluid veroorzaakt door bedrijven

Of bedrijven nu in een woonwijk liggen of op een industrieterrein, de geluiduitstraling is onderworpen aan strikte en vaak ingewikkelde regelgeving. Voor luidruchtige bedrijven kennen we in Nederland speciaal ingerichte industrieterreinen voorzien van een geluidzone. Hiervoor geldt vaak een complex systeem van zonebeheer en geluidruimtereserveringen. Het plannen van industriële uitbreiding of het realiseren van woningen binnen de zone is gebonden aan complexe regels.

Maar ook bedrijven die dicht bij de woonbebouwing liggen krijgen te maken met strikte regels. Zowel bedrijven als de overheid dienen goed op de hoogte te zijn van deze regels en hoe zij die moeten toepassen. Vooral met de komst van de Omgevingswet verandert het een en ander. In Nederland valt een groot deel van de bedrijven voor geluidregels onder het Activiteitenbesluit en voor andere geldt de vergunningenplicht. Of het nu om een melding of een vergunningaanvraag gaat; geluid speelt hier een voorname rol in. Meestal in de vorm van een complex akoestisch onderzoek en een serieuze afweging voor het stellen van voorschriften of maatwerk.

 • Toepassing en gebruik van de geluidregels uit het Activiteitenbesluit
 • Beoordelen van akoestische rapporten
 • Handhaving en geluidreducerende maatregelen

Inhoud

Deze verdiepingscursus gaat verder in op het geluid veroorzaakt door bedrijven en in het bijzonder de regelgeving op basis van het Activiteitenbesluit en vergunningverlening. Handhaving en het voorkomen van geluidoverlast door maatregelen komt eveneens aan de orde. Uitgebreid wordt stilgestaan bij de regelgeving op basis van de Wet milieubeheer (Handreiking industrielawaai en vergunningverlening) en in het bijzonder het instrument geluidzonering uit de Wet geluidhinder.

Zoals vaak door cursisten verzocht, wordt ook het beoordelen van akoestische rapporten behandeld. Zowel uit het oogpunt van het bedrijf dat zo’n onderzoek moet laten uitvoeren als uit dat van de overheid die het rapport moet beoordelen. Daarbij is eveneens aandacht voor de communicatie tussen bedrijf, overheid en akoestisch adviesbureau.

Voor wie

De cursus wordt georganiseerd voor (KAM/HSE)medewerkers van bedrijven, medewerkers bij gemeente en provincie betrokkenen bij geluidregelgeving (vergunningen en handhaving) en technische medewerkers milieu en ruimtelijke ordening werkzaam bij omgevingsdiensten, gemeenten en provincies. Tevens is de cursus interessant voor merknemers van akoestische adviesbureaus en juristen of beleidsmedewerkers die zich verder willen verdiepen in de regelgeving op het gebied van industrielawaai.

Docenten

 • drs. R. (Reinier) Balkema is milieuadviseur geluid van Dienst Stadsontwikkeling bij de Gemeente Utrecht.
 • ing. E. (Ed) Goudriaan is adviseur geluid bij LBP Sight te Nieuwegein
 • E. (Rick) Huizinga is senior adviseur geluid en vergunningen bij Royal Haskoning DHV in Amersfoort.
 • ing. A.G. (Gerard) van Kempen is senior sectormanager industrie, verkeer & milieu bij DGMR in Drachten

 

Kunt u antwoord geven op deze vragen?

De cursus is opgezet als verdiepingscursus. Van de deelnemer wordt verwacht deel te hebben genomen aan de basiscursus geluid, of een vergelijkbaar kennisniveau. Zo kan de deelnemer zonder problemen de volgende vragen beantwoorden:

 • Zijn er binnen mijn gemeente gezoneerde industrieterreinen en, zo ja, wie is de zonebeheerder?
 • Ligt ons bedrijf wel of niet op een gezoneerd industrieterrein?
 • Is 50 dB + 50 dB = 53 dB of 100 dB en waarom?
 • Welke van de twee is een geluidgevoelige bestemming: een school of een kantoorgebouw en waar kan ik dat vinden?
 • Waar is “HMRI 1999” een afkorting van?
 • Hoeveel dB wordt muziekgeluid zwaarder beoordeeld dan overig industrielawaai?

Programma

Dag 1

 • Activiteitenbesluit
 • Algemene geluidaspecten uit het Activiteitenbesluit en handhavingsaspecten
 • Maatwerk en vergunningverlening
 • Casus

Dag 2

 • Aanvraag en melding
 • Van aanvraagformulier naar Representatieve bedrijfssituatie
 • Akoestisch rapport
 • Casus: Fictief akoestisch rapport

Cursusdagen

Voorjaar 2020

 • dinsdag 3 maart
 • dinsdag 10 maart

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?