Bodem onder de Omgevingswet

Inzicht in de gevolgen van de Omgevingswet voor het werkveld bodem

Met de komst van de Omgevingswet gaat via de Aanvullingswet bodem het nodige veranderen voor het werkveld. Bij de gemeenten worden veel taken en bevoegdheden voor de fysieke leefomgeving belegd, en dat geldt ook voor bodem en bodembeheer. Die taken worden uitgebreid.

 • Bodem en sanering onder de Omgevingswet
 • Aanvullingswet bodem
 • Hergebruik grond en bouwstoffen
 • Beheer van bodeminformatie
 • Grondwater

Inhoud

De cursus ‘Bodem onder de Omgevingswet’ is voor professionals die werkzaam zijn in bodem en bodemverontreiniging. De cursus geeft in volgelvlucht inzicht in wat de Omgevingswet inhoudt voor hun werkzaamheden. Daarbij behandelen we enerzijds het overzicht van de Omgevingswet en wat deze wet wil. Anderzijds verdiepen we ons in een aantal specifieke bodemonderwerpen.

Veranderingen onder de Aanvullingswet Bodem

In plaats van de Wet bodembescherming krijgen de gemeenten straks de bevoegdheid om waar nodig aanvullende regels te stellen aan het gebruik van de bodem. Daarbij wordt de gemeente ook verantwoordelijk voor het handhaven van de regels. De provincie krijgt onder de Omgevingswet de taak voor de kwaliteit van het grondwater en de daarin aanwezige bodemverontreinigingen.

Bodembescherming wordt straks geregeld in de Aanvullingswet bodem. Deze kent drie pijlers: preventie, integrale afweging en beheer historische verontreinigingen:

 1. Bij preventie gaat het om het voorkómen van nieuwe verontreiniging of aantasting.
 2. Bij integrale afweging gaat het om het integraal meenemen van bodemkwaliteit bij besluitvorming over de fysieke leefomgeving in omgevingsvisies en omgevingsplannen. Bodem wordt dan afgewogen tegen andere aspecten van het fysieke domein
 3. Bij beheer van historische verontreinigingen gaat het om bescherming van de gezondheid en milieu door verstandig om te gaan met resterende bodemverontreinigingen.

In de cursus beginnen we breed qua bodem en gaan we daarna de diepte in. Hiermee krijgt de deelnemer een overzicht van wat de wetgever met bodem in de Omgevingswet wil. Speciaal voor de bodemmedewerker belichten we de belangrijkste specifieke bodemonderwerpen. Zo ben je goed voorbereid op werken met de Omgevingswet en de Aanvullingswet Bodem.

Voor wie

De cursus is bedoeld voor medewerkers bodem werkzaam bij omgevingsdiensten, gemeenten, provincies, adviesbureaus en bedrijven uit de GWW-sector. Deelnemers zijn bekend met het huidige stelsel van bodemwetgeving of hebben onze Basiscursus Bodem gevolgd en willen weten wat de gevolgen van de Omgevingswet zijn voor hun werkveld.

Docent

(Lex) Stax is zelfstandig adviseur. Hij werkt onder andere voor gemeenten in het werkveld bodem. Tevens werkt hij voor het informatiepunt Omgevingswet bij Aandeslagmetdeomgevingswet.nl (via Rijkswaterstaat).

Programma

 • Achtergronden van de Omgevingswet, Omgevingsvisie en omgevingsplan
 • Bodem binnen de Omgevingswet
 • Bodemsanering onder de Omgevingswet
 • Hergebruik van grond en bouwstoffen
 • Grondwater
 • Beheer van bodeminformatie
 • Bodembeschermende voorzieningen
 • Afwegen van bodem en andere aspecten van het fysieke domein

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?