Besluit Bodemkwaliteit

Inzicht in de regels voor toepassen van grond, bagger en bouwstoffen met extra aandacht voor PFAS

In het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) zijn de regels opgenomen voor het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie. Het doel van het Bbk is duurzaam bodembeheer. Dat wil zeggen: een balans tussen bescherming van de bodemkwaliteit voor mens en milieu, én gebruik van de bodem voor maatschappelijke ontwikkelingen zoals woningbouw of aanleg van wegen. Een recente ontwikkeling hierin is natuurlijk de problematiek rond PFAS in grond en baggerspecie.

 • Hoofdlijnen Besluit bodemkwaliteit
 • Extra aandacht voor PFAS en het tijdelijk handelingskader
 • Extra aandacht voor handhaving
 • Toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen
 • Inhoud Kwalibo-regeling

Inhoud

In het Besluit bodemkwaliteit zijn de doelstellingen afgestemd op de normen voor grondverzet en zijn de onderdelen uit de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlakte­water, die betrekking hebben op bodembeleid, geïntegreerd. Actueel hierin is de problematiek rond PFAS. PFAS komt diffuus verspreid voor in de bodem en wordt op veel plaatsen in gehalten boven de detectielimiet aangetroffen. Het tijdelijk handelingskader beoogt de opgetreden stagnatie waar mogelijk op te heffen.

In deze cursus leer je wat het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) is en hoe je hiermee kunt omgaan. Ook gaan we in op PFAS en het tijdelijk handelingskader. Theorie en praktijk wisselen elkaar af. Zowel in het theoretische als het praktijkgerichte deel wordt het Besluit bodemkwaliteit benaderd vanuit de invalshoek van de partijen die deelnemen aan de cursus. In het praktijkgerichte deel worden in subgroepen opdrachten uitgewerkt. Met deze opdrachten wordt een vertaalslag gemaakt van theorie naar praktijk.

Voor wie

De cursus is bedoeld voor iedereen die in de dagelijkse praktijk geconfronteerd wordt met het toepassen van grond, bagger en bouwstoffen of betrokken is bij het op de kant of in oppervlaktewater verspreiden van baggerspecie. Hierbij valt te denken aan opdrachtgevers, aannemers/uitvoerders, medewerkers van het bevoegd gezag (gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en waterkwaliteitsbeheerders) en personen werkzaam bij adviesbureaus.

Cursusdagen

Voorjaar 2022

 • 8 maart 2022
 • 15 maart 2022

“De cursus heeft een aantal aspecten belicht die ik nog niet eerder in detail kende. Dat was voor mij belangrijk.”

Programma

 • Grond in het Bbk
 • PFAS in grond en baggerspecie
 • Baggerspecie in het Bbk
 • Bouwstoffen in het Bbk
 • Ondersteunende regelgeving Bbk grond en bagger
 • Handhaving Bbk
 • Bodem onder de Omgevingswet

Docenten

 • ir. M.C. (Marco) Hollander is senior adviseur bodemsanering bij Sweco in Alkmaar.
 • L.M. (Leon) Boot is adviseur baggeren bij Waterschap Rivierenland.
 • S. (Siem) van den Berg is adviseur wegbouwkunde bij Sweco in De Bilt.
 • ing. R.A. (Rob) van der Heijden is senior medewerker bij Rijkswaterstaat Oost Nederland.

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?