Duur: 2 dagen van 9.30 tot 16.30 uur
€ 1.445,- vrijgesteld van BTW
Faciliteiten

 

Besluit bodemkwaliteit

Inzicht in de regels voor toepassen van grond, bagger en bouwstoffen
  • Hoofdlijnen Besluit bodemkwaliteit
  • Samenhangen herkennen
  • Consequenties voor de praktijk
  • Inhoud Kwalibo-regeling

Beschrijving

Aanleiding
De regels voor het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie zijn sinds 2008 opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit. De wetgeving is per 1 januari 2014 verder aangepast.  Als iedereen dit nieuwe kader tussen de oren heeft wordt het simpeler. In het Besluit bodemkwaliteit zijn de doelstellingen afgestemd op de normen voor grondverzet en zijn de onderdelen uit de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewater, die betrekking hebben op bodembeleid, geïntegreerd.

Inhoud
In de cursus wordt theorie afgewisseld met praktijk. Zowel in het theoretische als het praktijkgerichte deel wordt het Besluit bodemkwaliteit benaderd vanuit de invalshoek van de partij(en) die deelnemen aan de cursus. In het praktijkgerichte deel worden in subgroepen opdrachten uitgewerkt. Met deze opdrachten wordt een vertaalslag gemaakt van theorie naar praktijk.

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor iedereen die in de dagelijkse praktijk geconfronteerd wordt met het toepassen van grond, bagger en bouwstoffen, en/of betrokken is bij het op de kant of in oppervlaktewater verspreiden van baggerspecie. Hierbij valt te denken aan opdrachtgevers, aannemers/ uitvoerders, medewerkers van het bevoegd gezag (gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en waterkwaliteitsbeheerders) en personen werkzaam bij adviesbureaus.