Besluit Bodemkwaliteit

Regels voor toepassen van grond, bagger en bouwstoffen met extra aandacht voor PFAS

In het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) zijn de regels opgenomen voor het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie. Het doel van het Bbk is duurzaam bodembeheer. Dat wil zeggen: een balans tussen bescherming van de bodemkwaliteit voor mens en milieu, én gebruik van de bodem voor maatschappelijke ontwikkelingen zoals woningbouw of aanleg van wegen. Een recente ontwikkeling hierin is natuurlijk de problematiek rond PFAS in grond en baggerspecie.

 • Hoofdlijnen Besluit bodemkwaliteit
 • Extra aandacht voor PFAS en het tijdelijk handelingskader
 • Inhoud Kwalibo-regeling
 • Toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen
 • Extra aandacht voor handhaving

Inhoud

In het Besluit bodemkwaliteit zijn de doelstellingen afgestemd op de normen voor grondverzet en zijn de onderdelen uit de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewater, die betrekking hebben op bodembeleid, geïntegreerd. Actueel hierin is de problematiek rond PFAS. PFAS komt diffuus verspreid voor in de bodem en wordt op veel plaatsen in gehalten boven de detectielimiet aangetroffen. Het tijdelijk handelingskader beoogt de opgetreden stagnatie waar mogelijk op te heffen.

In deze cursus leert u wat het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) is en hoe u hiermee kunt omgaan. Ook gaan we in op PFAS en het tijdelijk handelingskader. Theorie en praktijk wisselen elkaar af. Zowel in het theoretische als het praktijkgerichte deel wordt het Besluit bodemkwaliteit benaderd vanuit de invalshoek van de partijen die deelnemen aan de cursus. In het praktijkgerichte deel worden in subgroepen opdrachten uitgewerkt. Met deze opdrachten wordt een vertaalslag gemaakt van theorie naar praktijk.

 

Voor wie

De cursus is bedoeld voor iedereen die in de dagelijkse praktijk geconfronteerd wordt met het toepassen van grond, bagger en bouwstoffen, en/of betrokken is bij het op de kant of in oppervlaktewater verspreiden van baggerspecie. Hierbij valt te denken aan opdrachtgevers, aannemers/ uitvoerders, medewerkers van het bevoegd gezag (gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en waterkwaliteitsbeheerders) en personen werkzaam bij adviesbureaus.

Cursusdagen

Najaar 2019

 • Donderdag 5 maart 2020
 • Donderdag 12 maart 2020

Programma

Dag 1

Grond in het Bbk

 • Definities
 • Toetsingskader, wat is het kader waarvoor het besluit bodemkwaliteit geldt en waarvoor geldt het niet?
 • Bodemtoepassing
 • Bijzonderheden
 • Recente ontwikkelingen en regelgeving
 • Casuïstiek

PFAS

 • Wat is PFAS?
 • Tijdelijk handelingskader
 • Actualiteiten

Baggerspecie in het Bbk

 • Begrippen en definities
 • Toetsingskader
 • Bijzonderheden voor onderzoek, tijdelijke opslag en baggerdepots
 • Recente ontwikkelingen
 • Regelgeving
 • Casuïstiek

Dag 2

Bouwstoffen in het Bbk

 • Begrippen en definities
 • Toetsingskader en indeling en hoe werkt dit in de praktijk?
 • Wat is het onderscheid tussen grond en bouwstof?
 • Bijzonderheden m.b.t. onderzoek, toetsing, categorieën, toepassingshoogte, bewijsmiddelen, melding, ketenverantwoordelijkheid, certificering en certificaten?
 • Hergebruik van bouwstoffen en een paar specifieke bouwstoffen (asfalt, puingranulaten, verschillende slakken) en verdachte en onverdachte bouwstoffen. Ook asbest in her te gebruiken bouwstoffen passeert de revue.
 • IBC-bouwstoffen en regelgeving
 • Welke kansen, problemen en aandachtspunten
 • Ketenverantwoordelijkheid

Ondersteunende regelgeving bbk grond en bagger

 • De bewijsmiddelen
 • Welk onderzoek voldoet?
 • Hoe past Kwalibo in het plaatje?
 • Hoe werkt de melding?
 • Welke regelgeving grondverzet is er buiten het bbk (denk aan ontgronding, transport, werken in verontreinigde grond, aardkundige waarden etc.?
 • Casuïstiek

De rol van de Handhaving Bbk 

 • HUM Bbk in relatie tot de Wbb; Hum Wbb
 • Wat werkt wel en wat werkt niet?
 • Praktijkvoorbeelden

Docenten

 • M.C. (Marco) Hollander is senior adviseur bodemsanering bij Sweco in Alkmaar.
 • L.M. (Leon) Boot is adviseur baggeren bij Waterschap Rivierenland.
 • S. (Siem) van den Berg is adviseur wegbouwkunde bij Sweco in De Bilt.
 • ing. R.A. (Rob) van der Heijden is senior medewerker handhaving bij Rijkswaterstaat Oost Nederland.

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?